Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Under hösten 2022 söker vi dina synpunkter och förslag på branschgemensamma frågor som Smart Built Environment ska arbeta med. Vi fokuserar framför allt på våra temaområden Informationsinfrastruktur samt Värdekedjor och affärsmodeller. Förslagen vi söker ska vara av branschgemensamt intresse och bidra till en positiv förändring av samhällsbyggandet, med digitaliseringen som drivkraft.

Inom temaområdet Värdekedjor och affärsmodeller fokuserar vi på samhällsbyggandets värdekedjor och på att hitta lösningar på den fragmentering som idag ofta anges som skäl till suboptimeringar och låga incitament för att skapa värde för slutprodukt och brukare.

Inspiration och workshop 6 oktober

Workshopen den 6 oktober har tema: Kunddrivna behov i närtid och tar upp förslag och synpunkter på konkreta förbättringar som möjliggör branschutveckling i närtid

Program

13.00 Välkomna
Mötesledare Dan Engström och sekreterare Daniel Páldeák

Datadrivet och visuellt arbetssätt för projektledning vid Danderyds sjukhus
Vi bjuder på ett inspirationsföredrag med Emil Lundgren, Plan B

Workshop
Vi diskuterar förslag och synpunkter på konkreta förbättringar som möjliggör branschutveckling i närtid. Workshopsvaren rapporteras i Mentimeter.

Återrapportering av workshopsvar

Sammanfattande avslutning

15.00 Mötet avslutas

Strategiska projekt accelererar förändring

Inom Smart Built Environment pågår en mängd projekt. Många projekt har kommit till genom öppna utlysningar. Andra projekt är så kallat ”strategiska”. Dessa har initierats av programstyrelsen och tagits fram i en öppen process. Projekten är utvalda för att accelerera förändringen av samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft i samverkan mellan många olika parter. Vi välkomnar ett brett deltagande i projekten!

Hösten 2022 initieras nya strategiska satsningar från Smart Built Environments temaområden Informationsinfrastruktur respektive Värdekedjor och affärsmodeller. En viktig uppgift är inventering av åsikter och förslag från samhällsbyggnadssektorns aktörer. Vi bjuder därför in till sex digitala workshoppar där alla intresserade aktörer har möjlighet att ge sina förslag och synpunkter.

Alla med intresse för digitalt samhällsbyggande är välkomna att delta och vi sätter stort värde vid alla synpunkter som kommer in. Våra teman är breda och täcker in hela sektorn, hela värdekedjan och hela livscykeln. Det här är en utmärkt chans att bidra till att koppla samman fragmenterade delar av sektorn. Du som deltar får en introduktion om det arbete som sker inom temaområdet idag.

Vi hoppas att du som deltar arbetar för en organisation som ser både möjligheter och hinder för er utveckling framåt. Vi vill att du ser Smart Built Environment som en resurs som kan stötta ert utvecklingsarbete.

Anmäl dig till workshopen 6 oktober

Det är avgiftsfritt att delta.

Ange namn på organisation eller företag
Ange om organisation där jag arbetar ingår som part i Smart Built EnvironmentJag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Har du något medskick till arrangören innan mötet så skriver du det här
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Uppdaterad den