Mätningar startar på bred front under nästa år men en nulägesmätning genomförs under hösten 2016 med parterna i programmet. Den blir en slags temperaturmätning av nuläget gällande digitalisering och industrialisering inom samhällsbyggandet. Samverkan med redan befintliga mätningar av till exempel byggkostnader och miljöpåverkan kommer att etableras.

Mätningarna kommer att kommuniceras till deltagande företag och organisationer för successiv utveckling av metoder och verktyg som ökar digitaliseringsgraden och industrialiseringen till nytta till företagen och organisationerna. På sikt byggs en databank upp för en utforskning av hur förutsättningar och krav för digitalisering och industrialisering förändras på branschnivå.

Arbetet som forskarna nu påbörjat är att presentera relevanta mätetal till Smart Built Environments cirka 30 olika effektmål. Dessa mätetal ska under hösten, gemensamt med företrädare för branschen, vaskas ner till ett 15-tal relevanta (och mätbara) storheter till exempel skapandet av nya värdekedjor (vilket är ett av Smart Built Environments centrala effektmål). Hur ”ny” kan definieras illustreras i figuren nedan.

Vill du veta mer? Kontakta processledare Lars Stehn på Luleå Tekniska Universitet.

Uppdaterad den