För att kunna göra Smart Built Environments strukturer och standarder processoberoende måste industriella processer kartläggas och definieras. Kartläggningen är nödvändig för att de strukturer kring informationshantering som tas fram inte ska låsa fast aktörerna i den traditionella skedesindelande projektprocessen, vilket hämmar den vidare utvecklingen av samhällsbyggandet.

Det finns många företag och projekt med omfattande erfarenhet inom industriella processer. Projektet har därför genomfört fallstudier av några individuella företag för att tillämpa dessa resultat i mer generella processer. Fokus har legat på på kopplingen mellan aktörernas skeden relaterat till byggprojektets skeden.

Läs slutrapporten

Uppdaterad den