Det första projektet handlar om Nationella riktlinjer. Projektledare är Rogier Jongeling, BIM Alliance programledning, vd på PlanB och ordförande i styrgruppen för branschprojektet BSAB 2.0.

I projektet ingår bland annat att definiera centrala begrepp för användning i modellbaserade processer och att specificera metoder och rutiner för modellbaserat informationsutbyte, som en utveckling av Bygghandlingar 90 Del 8. Projektet ska även beskriva den gemensamma informationsprocessen i planering, byggande och förvaltning, med aktiviteter och gränssnitt och rekommendera metoder för identifiering och klassificering av objekt i modeller och processer.

Det andra projektet rör Modeller i planering och bygglov. Projektledare är Elisabeth Argus, stadsingenjör på Stockholms stadsbyggnadskontor och ordförande i ULI Geoforum. I projektet ingår bland annat att formulera riktlinjer för samordnade modeller med GIS och BIM – geometri och attribut och att beskriva önskvärt innehåll i modeller för fysisk planering respektive bygglov. Projektet ska även specificera standardiserade objekt och attribut för modeller, belysa hinder i befintligt regelverk för övergång till modellbaserad hantering och föreslå åtgärder för att hantera hinder alternativt utveckla regelverket samt verifiera användbarheten av standarden genom pilotstudier

De övriga två projekten är Produkt- och miljödata – Tillverkning och montering och Produkt- och miljödata – Information för förvaltning. Dessa kommer att starta under nästa år.

För mer information om projekten kontakta processledare Kurt Löwnertz

Uppdaterad den