Detta projekt bedrivs inom det strategiska fokusområdet Integrerade modeller och datastandardisering. Det övergripande syftet med projektet är att hitta strategier för förbättrad samverkan mellan intressenterna som använder och förädlar 3D-geodata. Nu finns en förstudierapport färdig.

Syftet med förstudien är att skapa rätt förutsättningar och lägga en grund för ett huvudprojekt som kommer att fokusera på att genom samverkan skapa ett effektivt informationsflöde från planeringsfasen över genomförande av stadsbyggnadsprojekten till förvaltning av den byggda miljön. Särskilt fokus läggs på leverans av information mellan olika delprocesser för att därmed undvika dubbelarbete och säkra att information återanvänds.

Förstudien är genomförd i tre delar; användardialog, omvärldsanalys samt förslag på lämplig väg framåt. Som en väsentlig del av förstudien har cirka 35 personer från drygt 15 olika organisationer intervjuats.

Läs rapporten

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Allan Almqvist stadsingenjör på Malmö stad.

Uppdaterad den