Inom programmets fokusområde Innovationslabb har sedan i april en öppen process pågått, med syfte att identifiera och forma projekt inom fokusområdet.

Initieringsfasen pågår under 2016 och består dels av öppna utlysningar, dels av strategiska projekt framtagna i en öppen process och dialog med sektorns aktörer. En första öppen utlysning genomfördes våren 2016 och resulterade i nio beviljade projekt. Processen för den strategiska delen leds av processledare Henrik Szentes

Öppen workshop och enkät för insamling och kartläggning

Den 19 maj genomfördes en öppen workshop med syfte att kartlägga vilken typ av funktioner som behövs testas och verifieras (det vill säga funktioner och idéer som på sikt förväntas leda till uppfyllandet av programmets långsiktiga effektmål) samt framför allt diskutera och definiera hur sådan test och verifiering skulle kunna gå till i praktiken.

Under perioden juni till augusti genomfördes en enkel kartläggning av befintliga testbäddar/miljöer/initiativ med inriktning mot digitalisering i samhällsbyggandet, genom att via e-post be programmets parter att komma med tips. Arbetet resulterade i omkring 50 förslag, varav cirka hälften efter analys ansågs tillräckligt väl stämma in på kriterierna för en testbädd. Avgörande faktorer i bedömningen var graden av repeterbarhet samt kopplingen till samhällsbyggnadssektorn respektive till digitalisering. Då insamling av information såväl som analys behövts hållas tidseffektiv är sammanställningen att anse som arbetsmaterial och har endast använts till att få en överblick över befintliga testbäddar och initiativ.

Fyra inriktningar identifierade

Baserat på resultatet av workshoppen och kartläggningen av befintliga initiativ samt med beaktande av utfallet av den första öppna utlysningen, har fyra tänkbara inriktningar identifierats. Inom dessa inriktningar anser vi att det finns ytterligare behov av test- och verifieringskapacitet och behov av miljöer som ytterligare stimulerar idéer och innovationer inom programmets område. Behoven kan uppfyllas antingen genom vidareutveckling av befintliga initiativ, koordinering av befintliga initiativ eller med start av nya initiativ.

Vi startar nu arbetet med projektförslag 1 och 2 (se nedan) med målet att konkretisera projektplaner till styrelsemötet i november, vilket innebär att vi behöver hjälp från olika inblandade parter.

1. Testbäddsportalen – digitaliserat samhällsbyggande
En portal och forum för att matcha behovsägare mot tillgängliga testbäddar och experimentella miljöer. Målet är att stimulera dialog mellan olika intressenter. Särskilt fokus ska läggas på genererandet av nya affärsmodeller, nya arbetssätt och nya former av kommunikation mellan sektorns aktörer.

2. Repeterbar rutin för test och verifiering i skarpa byggprojekt
Utveckla en generisk, tydlig och repeterbar rutin eller procedur för hur ny kunskap kan testas, utvärderas och verifieras i skarpa byggprojekt. Projektet ska också undersöka om och hur referensobjekt skulle kunna utarbetas samt hur implementering kan ske.

3. Från industrialiserat byggande till industrialiserad byggprocess: från idé till förvaltning
Utreda vilken typ av test och verifiering som behövs för att utvärdera initiativ inom området industrialiserad byggprocess, till exempel avseende materialåtgång och produktivitet.

4. Gränssnittsfrågor och skalbarhet
Utveckla en testbädd som fokuserar på tekniska, organisatoriska (och eventuellt mänskliga gränssnitt). En relaterad fråga handlar om att erbjuda simulering/test/verifiering av skalbarhet, till exempel mellan individ/byggnad/stadsdel/kommun/region.

Vi söker nu dig som har relevanta kunskaper och intresse av att engagera dig i arbetet med att utveckla och konkretisera ovanstående fyra inriktningar, där fokus initialt läggs på de två första. Är du intresserade så hör av dig snarast till processledare Henrik Szentes, Strability. Han nås på 070-276 06 20 eller henrik@strability.se.

Uppdaterad den