Boverkets rapport Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv beskriver forsknings- och kunskapsläget kring livscykelanalyser med särskilt fokus på klimatpåverkan. Rapporten, som är allmänt hållen om läget, pekar i sina slutsatser på vilka åtgärder som kan komma att behövas för att nå en helhetssyn på klimatpåverkan över livscykeln.

Rapporten gavs ut för ungefär ett år sedan. Den har därför inte med Smart Built Environment och de ansatser som programmet lägger på livscykelanalyser. IQ Samhällsbyggnad stödjer rapportens slutsatser men trycker på vikten av att insatserna görs tillsammans med Smart Built Environment.

Svaret rekommenderar att Boverket och andra myndigheter i hög grad samverkar med branschen inom ramen för Smart Built Environment. Dessutom föreslås att staten ställer krav utifrån de resultat som framkommer i Smart Built Environment.

Uppdaterad den