Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source utlyser 6 miljoner kronor för projekt om industriella symbioser. Utlysningen syftar till att generera kunskap om och utveckla industriella symbioser där verksamhetsspill och restmaterial från en verksamhet blir en resurs för en annan verksamhet. Även andra flöden än materialflöden kan ingå i symbiosen.

De individuella projekt som RE:Source nu söker ska vara konkreta och praktiska. De ska handla om hur spill och restmaterial från en verksamhet kan bli en resurs någon annanstans. Även andra flöden än material kan ingå.

Industriell symbios är en väg att öka återvinning och resurseffektivitet i energi- och materialflöden inom industri och samhälle. Paraplyprojektet ska koppla samman de individuella projekten för att hitta gemensamma beröringspunkter och göra en analys som skapar generella resultat och lärdomar.

– Flera aktörer har hört av sig till RE:Source med idéer, praktiska resultat och erfarenheter kring området industriell symbios, och de har inte tidigare passat i några av våra satsningar. Tack vare denna utlysning finns det nu en möjlighet även för dem, säger RE:Sources programchef Evalena Blomqvist.

Paraplyprojektet ska skapa en roadmap för industriell symbios, något som saknas i dag.

– Vi vill med denna satsning visa att industriell symbios inte behöver vara så svårt, säger Evalena Blomqvist.

Ansökningar ska skickas in till Energimyndigheten senast 6 december. Mer information om utlysningen finns på Energimyndighetens webbplats.

http://resource-sip.se/ kan du läsa mer om det strategiska innovationsprogrammet.

Uppdaterad den