Inom fokusområdet Standardisering startade projektet ”Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov” hösten 2016. Projektet syftar till att integrera byggbranschens byggnadsmodeller (BIM) med Lantmäteriets och kommunernas geodata för ett enklare och smidigare informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen.

Ett obrutet informationsflöde kan spara miljarder i en idag fragmenterad samhällsbyggnadsprocess. Genom ett nytt digitaliseringssprång och gränsöverskridande samverkan blir 3D-modeller framtidens ritningar. Projektet är en direkt följd av förstudien Strategi för 3D geodata som genomfördes under våren 2016. Projektet har pågått i ett år och kommer att slutrapporteras under våren 2018.

Behovet av standardiserade digitala utbytesprocesser aktörerna emellan är stort, speciellt för planering, fastighetsbildning och bygglov som idag till stor del är pappersbaserade och har sekventiell karaktär. Den information som arbetas fram i de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen kommer inte aktörerna till del på ett smidigt sätt. Detta resulterar i dubbelarbete och onödigt långa handläggningstider.

Cirklar som visar överlappet mellan BIM och Geodata
En viktig uppgift är att utreda gränslandet mellan BIM och Geodata för att harmonisera gemensamma objekt och begrepp i de båda världarna.

Projektet syftar till att ta fram riktlinjer för att integrera Geodata/GIS och BIM baserat på Svensk Geoprocess och CoClass.

Syftet är optimering av modellbaserad information för aktörer och processer som ingår i livscykelinformationshantering av den byggda miljön. Särskilt fokus kommer att läggas på leverans av information mellan aktörerna (kommuner, entreprenörer etc.) i utvalda delprocesser för att därmed undvika dubbelarbete samt att säkra att information återanvänds.

Fem arbetsgrupper och fem företeelser

Geografisk fördelning av faser/gränssnitt

Arbetet har bedrivits i fem arbetsgrupper med en bred representation från statliga myndigheter, kommuner och näringsliv (bygg- och fastighetssektorn). Projektet har fokuserat på (arbeta med och sedan testa) fem företeelser och deras
utbytesprocesser och

gränssnitt, i samhällsbyggnadsprocessen. Dessa fokusområden utgör projektets fem faser. Ansvaret för respektive fas/arbetsgrupp är fördelat regionalt, det vill säga förläggs i olika delar i landet i ett lokalt kluster. Huvudansvaret har utvalda kommuner därmed säkerställs en bred spridning vad gäller teknikområden.

Arbetsgrupperna är fördelade på följande fem företeelser:

 1. Ett produktpaket med geodata, statistik med mera för den tidiga idé- och planeringsfasen
 2. Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D
 3. BIM- modeller för redovisning av 3D-fastighetsbildning
 4. Ändamålsenliga BIM-modeller för bygglov och digitalt granskningsstöd
 5. Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring av 3D-geodata

Resultatet från respektive arbetsgrupp kommer att verifieras genom tester under våren 2018 och utgör ett underlag till projektet Nationella Riktlinjer.

Följande aktiviteter har genomförts inom respektive fas/gränssnitt i samhällsbyggnadsprocessen:

 • Formulera riktlinjer för samordnade informationsmodeller med Geodata/GIS och BIM – geometri och attribut, baserat på Svensk Geoprocess och CoClass
 • Beskriva önskvärt innehåll och leveransformat för prioriterade gränssnitt
 • Belysa juridiska och administrativa hinder och föreslå åtgärder. Fördjupade studier kommer att utföras i projektet DigSam- digital samhällsbyggnadsprocess
 • Kartlägga behov avseende digital lagring och långsiktig åtkomst. Fördjupade studier kommer att utföras i projektet DigSam- digital samhällsbyggnadsprocess
 • Att verifiera användbarheten av föreslagna åtgärder genom tester. Fördjupade studier kommer att tas vidare inom andra delar av Smart Builts Environments projekt)
 • Att sprida kunskap om projektet och verka för tillämpning av resultaten

Kommande möten i projektet:

Varmt välkomna till vårt öppna avslutningsseminarium den 15 mars 2018 för projektet, Smart planering för byggande, inom Smart Built Environment.

Till anmälan

Uppdaterad den