Projekten är fortsättningsprojekt på tre tidigare testbäddsprojekt som blev beviljade medel i programmets första utlysningar. Projekten bedrivs inom fokusområdet innovationslabb.

Det första projektet heter "Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln" och leds av Väino Tarandi på Kungliga Tekniska högskolan, institutionen för Fastigheter och byggande. Projektet avser att utveckla en testmiljö för digitalisering av myndigheters och näringslivets plan- och byggprocesser. Projektet kommer bland annat att ta fram en plattform för hantering av information i ett livscykelperspektiv.

Testbädden syftar till att:

  • bidra till digitalisering och industrialisering av myndigheters och näringslivets plan och byggprocesser
  • öka integration mellan BIM-GIS genom att kommunicera och lagra data enligt öppna standarder
  • stödja ett förbättrat obrutet informationsflöde i ett livscykelperspektiv
  • samt kunna testa innovationer baserade på öppna data för planering, byggande, brukande och underhåll av vår byggda miljö.

Det andra projektet är "VALLA Coach" som leds av projektledaren Lars Stehn, professor vid Luleå Tekniska Universitet på avdelningen för industriellt och hållbart byggande. Projektet syftar till att stötta företag och byggprojekt för ökad produktivitet, säkerhet och sänkt miljöpåverkan. Projektet är en mobil testbädd, lokaliserad på byggarbetsplatsen, och ska arbeta med att bygga upp en effektiv metodik för husbyggnadsprojekt. Metodiken bygger på vetenskapliga ansatser för produktionseffektivisering, metodutveckling, digital visualisering och träning samt coachning. Ambitionen är att gemensamt driva VALLA Coach under en 12-års period.

Testbäddens funktion är uppdelad i två delar:

  • en del för mätning, simulering, visualisering och uppföljning det vill säga tjänsten att för företag att definiera, parametrisera och mäta enskilda arbetsmoment kopplat till en byggnadsdel eller en komplettering exempelvis detaljerade rörelser med sensorer.
  • en del för coachning av operativ personal med fokus på samverkan och visualisering för att skapa ett effektivt flöde och digital träning.

Det tredje projektet "GeoEkoKalkyl för byggbarhet och ekosystemtjänster" leds av Christel Carlsson på Statens geotekniska institut, avdelningen geomaterial och modellering. Projektet handlar om att ta fram ett nytt verktyg, GeoEkoKalkyl, som innebär bättre kunskapsunderlag om resurser, kostnader och miljöpåverkan till beslutsfattare vid planläggning och samråd. Syftet är att underlätta för en resurseffektiv exploatering av mark med hänsyn till ekosystem.

Projektet ska utveckla en virtuell testbädd i form av ett GIS-baserat verktyg GeoEkoKalkyl för att identifiera, dokumentera och visualisera betydelsen av ekosystemtjänster (EST) och byggkostnader vid exploatering av mark. Verktyget är baserat på befintligt verktyg, Geokalkyl, som idag beräknar kostnader för grundförstärkning och schaktarbeten exempelvis inför kommunalt detaljplanearbete. GeoEkoKalkyl utgörs av en uppgraderad version av detta verktyg, med funktioner som knyter samman geoteknisk markkvalitet med olika EST.

Testbäddens verktyg, GeoEkoKalkyl, syftar till att:

  • upprätthålla en grön infrastruktur (vatten- och näringsförsörjning, klimatreglering, rekreation och biologisk mångfald)
  • upprätthålla en buffert- och filterkapacitet (fastläggning av föroreningar och reglering av dagvatten).

Resultatet från beräkningarna i GeoEkoKalkyl presenteras i 2D- eller 3D-kartor samt Excelmatriser och kan användas som diskussions- och beslutsunderlag vid planläggning och samråd. Behovsägare är kommuner, byggherrar och konsulter som kan identifiera gemensamma lösningar på hur resurseffektiv exploatering av mark kan ske med hänsyn taget till bevarande av EST.

Vill du veta mer om projekten kontakta respektive projektledare eller Smart Built Environments kansli

Uppdaterad den