De 10 nya strategiska projekten kommer att starta upp inom sina respektive fokusområden.

Fokusområde Standardisering

Nationella riktlinjer

Projektet syftar till att samla och publicera branschgemensamma rekommendationer för hantering av modellbaserad information för aktörer och processer som ingår i livscykelinformationshantering av den byggda miljön. Samtliga aktörer har nytta av gemensamma rekommendationer för hur modellbaserad information ska hanteras och förvaltas. Det gör effektivt nyttjande av informationen enklare och processer tydligare. Projektet startade i november.

Projektledare: Rogier Jongeling, Plan B

Informationshantering i planering, fastighetsbildning och bygglov

Projektet ska bidra till att skapa standardiserade digitala myndighetsprocesser, speciellt för planering, fastighetsbildning och bygglov som är idag till stor del är pappersbaserade och har sekventiell karaktär. Informationen i processen kommer inte aktörerna till del på ett smidigt sätt. Det resulterar i dubbelarbete och onödigt lång handläggningstid. Behovet av standarder och riktlinjer i informationsflödet identifierades i förstudierapporten ”Strategier för 3D geodata”, som genomfördes under våren 2016. Projektet syftar till att genom samverkan ta fram riktlinjer för att integrera GIS och BIM baserat på Svensk Geoprocess och CoClass, för hantering av livscykelinformation i den byggda miljön. Projektet startade i november och ska pågå ett år.

Projektledare: Elisabeth Argus, BonaCordi

Fokusområde Forskningsplattform

Programgeneriska mätmetoder

Projektet syftar till att mäta effekter och konsekvenser av digitalisering och industrialisering för att stödja aktörernas utveckling och för uppföljning och utveckling av Smart Built Environment effektlogik.

Projektledare: Annika Moscati, THJ, i team med Susanne Engström, LTU.

Fortbildningskurser för yrkesverksamma och doktorandkurser

Projektet syftar till att utveckla och genomföra kurser inom programmets område mot två målgrupper: dels yrkesverksamma, dels forskarstuderande. kurserna ska utvecklas och ges i samverkan mellan akademi, industri och myndigheter inom samhällsbyggnadssektorn och i samarbete med andra sektorer med koppling till området.

Team av seniorforskare och doktorander inom definierade kunskapsområden

Projektet utgörs av två team av seniorforskare och doktorander med syfte att beskriva och utforska risker, möjligheter och förändringskrav gällande:

  • effektivitet/produktivitet
  • nya affärsmodeller och nya ansvarsfördelningar i värdekedjan
  • utveckling av BIM- ,GIS-, och industriella verktyg
  • minskning av miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Koordinator för fokusområdet: Lars Stehn, Luleå Tekniska Universitet. Projekten startade i november och har fått finansiering i tre år.

Fokusområde Livscykelperspektiv

Hinder att överbrygga

Det övergripande syftet med området Livscykelperspektiv är att integrera livscykelperspektivet i samhällsbyggandets informationsstrukturer för att på ett effektivt sätt kunna hantera och optimera byggnader ur ett LCC- och LCA perspektiv. Syftet med ”Hinder att överbygga” är att utifrån de initiativ som redan finns på marknaden föreslå förbättringar, tillägg och utarbeta temporära lösningar för att möjliggöra en grundläggande digitalisering av LCA och LCC, det vill säga livscykelanalys- och livscykelkostnadsberäkningar. Projektet startade i december och ska pågå i två år.

Projektledare: Martin Erlandsson, IVL

Testpiloter

Syftet med projektet är att i testpiloter, det vill säga verkliga byggprojekt, utvärdera och testa de lösningar som föreslås i ”Hinder att överbrygga”. Från tidig kalkyl/modell till, så långt som möjligt, färdigt byggnadsverk. Syftet är också att tillämpa och utvärderar den kvalitetsdokumentation som tas fram i del 1. Slutprodukterna är digitala LCA-resultat som kan fungera som underlag för en miljövarudeklaration, EPD för testpiloterna (=byggnadsverksnivå). Projektet startade i december och ska pågå i två år.

Projektledare: Jeanette Sveder Lundin, Skanska

Kommunikation och kunskapsuppbyggnad

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för kommunikation mellan projekten inom Livscykelperspektiv men också externt till olika aktörer och vid olika tidpunkter:

  • mellan delprojekten i Livscykelperspektiv
  • mellan delprojekten och andra projekt inom Smart Built Environment som ska bidra med input, till exempel inom Testbäddar och Standardisering.
  • mellan delprojekten och omvärlden. Bevakning och kunskapsutbyte med pågående initiativ utanför Smart Built Environment nationellt och internationellt.
  • förmedla kunskap och resultat från delprojekten till behovsägare, till exempel i form av rekommendationer på verktyg och tillvägagångssätt

Projektledare: Jeanette Sveder Lundin, Skanska. Projektet startade i december och ska pågå i två år.

Fokusområde Innovationslabb

Testbäddsportalen

Syftet är att stimulera dialog mellan de som har idéer eller driver projekt inom Smart Built Environments område, och de som har resurser eller koncept för att testa, verifiera och vidareutveckla idéerna. Dialogen kan handla om alla typer av idéer som faller inom ramarna för Smart Built Environment, men extra fokus ska läggas på skapandet av nya affärsmodeller, nya arbetssätt och nya former av kommunikation mellan sektorns aktörer. Projektet startade i november och ska pågå i två år.

Projektledare: Thomas Sundén, Sustainable Innovation


Test i byggprojekt

Syftet är att utveckla ett genomtänkt koncept för hur testning och verifiering av idéer och projektresultat kan testas i konkreta byggprojekt. Ett sådant testförfarande kan bekräfta idéernas tillämpning samt skapa möjlighet till jämförelse med motsvarande traditionell metod eller lösning. Projektet ska också föreslå hur kunskapen lämpligast förmedlas till samhällsbyggnadssektorn aktörer, där ansatsen är en manual med implementeringstöd. Projekt startade i november 2016 och ska pågå under ett år.

Projektledare är Ylva Berner, WSP Sverige

Uppdaterad den