På senaste styrelsemötet utsågs Kajsa Byfors till koordinator för programmets fokusområde Livscykelperspektiv. Kajsa Byfors har sedan i april varit processledare för den förstudie som har genomförts för att identifiera vilka strategiska projekt som ska bedrivas inom fokusområdet.

- Formas har nu beviljat de strategiska projekten inom fokusområdet Livscykelperspektiv och uppstarten är i full gång. Det övergripande syftet med projekten är att integrera livscykelperspektivet i samhällsbyggandets informationsstrukturer för att på ett effektivt sätt kunna hantera och optimera byggnader ur ett LCC- och LCA perspektiv. Projekten stödjer programmets mål på 40 % minskad miljöpåverkan till 2030, berättar Kajsa Byfors.

De förstudier som genomförts av processgruppen har fokuserat på att identifiera och beskriva de hinder som finns för att integrera LCA/LCC i de befintliga digitala processerna. Baserat på en analys av den information som inhämtats från marknadens aktörer via intervjuer och öppen workshop genomförs de strategiska projekten i tre delprojekt:

Delprojekt 1: Hinder att överbrygga LCA/LCC. Har haft sin uppstartsworkshop och är igång.

Delprojekt 2: Testpiloter. Startar kring halvårsskiftet 2017.

Delprojekt 3: Kommunikation och Kunskapsuppbyggnad. Startar i början av 2017.

Projektledare för del 1 är Martin Erlandsson, IVL och för del 2 och 3 Jeanette Sveder Lundin, Skanska.

Mer information om delprojekten, organisation och tidplan:

Intresserad av att ingå i någon av projektens referensgrupp? - Kontakta gärna Kajsa Byfors

Uppdaterad den