Projektledare är Elisabeth Argus

Olle Samuelsson från Smart Built Environments programledning berättade för projektets deltagare om Smart Built Environment. Därefter tog projektledaren för projektet ”Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov” Elisabeth Argus vid och gav en presentation av de olika arbetsgrupperna och projektledningen. Hon talade även om glappen i informationsförsörjningen och om att dessa behöver täppas till med hjälp av kommunikation och standarder.

Kurt Löwnertz, som är koordinator för fokusområde Standardisering, gav en statusrapport över de aktiviteter som sker inom fokusområdet och berättade om områdets mål och nyttan av standardisering.

Biträdande projektledare Allan Almqvist berättade om upprinnelsen till projektet ”Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov”, som har sitt ursprung i projektet ”Strategi för 3D-geodata - etapp 1”, vars övergripande syfte var att hitta strategier för förbättrad samverkan mellan intressenterna som använder och förädlar 3D-geodata. Detta projekt, som han var projektledare för, avslutades i september 2016.

Resultatet, Förstudierapport Strategi 3D-data, finns att ladda ned:


Fem delprojekt och arbetsgrupper

Arbetet kommer att bedrivas i fem arbetsgrupper med en bred representation från statliga myndigheter, kommuner och näringsliv (bygg- och fastighetssektorn). Delprojektens gruppledare berättade om respektive delprojekts arbete, kopplingarna till övriga delprojekt och presenterade sig själva och sina arbetsgrupper.

Först ut var Arbetsgrupp 1”Produktpaket geodata”. Monika Ek från WSP Göteborg, som bland annat berättade om genomförandets fyra delar med Omvärld – vad händer där ute? Ledstjärna – vart ska vi?, Tjänster – vad är det vi ska leverera? och Teknik – hur ska vi leverera det

Arbetsgrupp 2 ”Detaljplaner med byggrätter i 3D”. Maria Ljungblom från Stockholm stad gav exempel på möjlig lösning från skarpt fall i Stockholm, talade om utmaningar och behov av 3D-visualiseringar samt tog upp juridiska aspekter.

Arbetsgrupp 3 ”BIM för redovisning av 3D fastighetsbildning” representerades för dagen av Karolina Larsson från Stockholm stad.

Arbetsgrupp 4 ”BIM för bygglovsgranskning”. Marie Malmberg från Falu kommun berättade att detta delprojekt kommer att fokusera på flerbostadshus, till skillnad från projektet "Får jag lov? som har sitt fokus på villabyggandet, samt att de kommer titta på BIM-arkitektmodellen.

Arbetsgrupp 5 ”Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring av 3D-geodata”. Ulf Hedlund från Tyréns i Umeå berättade om delprojektet.

Erfarenhetsutbyte och nätverkande

Intensiva diskussioner och spännande erfarenhetsutbyte avslutade dagen

Under eftermiddagen samlades de fem delprojektledarna vid varsin station. De övriga deltagarna, i blandade grupper, besökte de olika stationerna och delade med sig av tankar, tips och förväntningar på det kommande arbetet i de olika projekten. Dagen avslutades med en summering. Delprojektledarna delade med sig av de värdefulla synpunkter och idéer som de fått under dagen. Elisabeth Argus tackade för det goda engagemanget.

Uppdaterad den