Förstudien syftar till att identifiera hinder för testning och komma med förslag på sådant som kan sänka tröskeln för testning i byggprojekt hos behovsägare såsom byggherrar, entreprenörer och konsulter samt de som har genomarbetade koncept som de vill bygga en affärsverksamhet kring. De hinder som identifierats är bland andra tid, organisation och kultur och marknadsekonomiska aspekter. Dessa hinder har förstudien aktivt arbetat med och genom att arbeta strukturerat med arbetspaket och checklistor kan dessa hinder sänkas eller helt elimineras. Detta föreslås utföras i ett kommande projekt inom ramen för Smart Built Environment.

Mer om förstudieprojektet

Projektet har letts av projektledare Ylva Berner, WSP och har genomförts i samverkan med Novogit, Skanska, Installationsföretagen, NCC och Wimert Lundgren Advokatbyrå i arbetsgruppen och med Akademiska Hus, Byggherrarna, Installatörsföretagen, Locum, LTU, Skanska, Trafikverket, Yellon och Örebro kommun i referensgruppen.

Ett av målet med förstudien är att ta fram underlag för det planerade projektet “Test i verkliga byggprojekt”. Detta nya projekt föreslås ha två huvudsakliga effektmål. Det ena effektmålet är att programmets projektdeltagare ska kunna testa, demonstrera och utvärdera nya innovativa tillämpningar av teknik, standarder och processer i verkliga byggprojekt. Det andra effektmålet är att behovsägare inom samhällsbyggnadssektorn ska ha kännedom om hur test i verkliga byggprojekt kan genomföras eller hur man införskaffar sådan kunskap.

För kommande projekt rekommenderas att inleda arbetet med en enkätundersökning som kan ge en rättvisande bild över hur tester faktiskt utförs idag och i vilken utsträckning. Därefter kan arbetet med fem arbetspaket där fokus ligger på framtagning av handledning för test i verkliga byggprojekt, starta.

Uppdaterad den