Smart Built Environment har en forskningsplattform som byggs upp i samverkan mellan flera akademiska parter. Den är en resurs för samordning av akademin, för att identifiera behov och analysera effekter av aktiviteter inom programmet. Plattformen ska också bygga ny kunskap till området. Inom plattformen tas det fram programgeneriska mätmetoder samt ges kurser för yrkesverksamma och doktorander. Dessutom innehåller plattformen två team av seniorforskare och doktorander.

Ett av dessa team inom forskningsplattformen är ett samarbetsprojekt mellan KTH (Anna Jensen, Väino Tarandi och Jing Sun) och Lunds universitet (Lars Harrie). Projektet, som heter "Datakvalitet och dataansvar", har ett fokus på datakvalitetsfrågor inom samhällsbyggnadsprocessen i Sverige. Inom ramen för detta projekt har det nyligen publicerats en rapport ”Description of geodata quality with focus on integration of BIM-data and geodata”.

Rapportens första del är en litteraturstudie omfattande standarder, datamodeller och metoder för kvalitetsbedömning som används idag samt tidigare studier inom detta fält. Litteraturstudien har gjorts för att beskriva utgångspunkten för projektet.

Rapportens andra del ger en introduktion till två fallstudier som kommer att utföras under åren 2018 och 2019. De två fallstudierna kommer att behandla byggnadsinformationsmodeller (BIM) som del av 3D-stadsmodeller och digitala markmodeller. Arbetet som ska genomföras i fallstudierna skisseras, och de förväntade resultaten diskuteras.

Uppdaterad den