Foto: Ulrika Strömqvist, Think of us

Ett obrutet informationsflöde sänker kostnaderna i en idag fragmenterad samhällsbyggnadsprocess. Genom ett nytt digitaliseringssprång och gränsöverskridande samverkan blir 3D-modeller framtidens ritningar.

Projektet Smart planering för samhällsbyggande har pågått sedan november 2016 och avslutas i april 2018. Projektet har ingått i fokusområdet Standardisering och syftat till att integrera byggbranschens byggnadsinformationsmodeller (BIM) med Lantmäteriets och kommunernas geodata för ett enklare och smidigare informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen.

Foto: Ulrika Strömqvist, Think of us

Projektet har letts av Elisabeth Argus, Bonacordi, tillsammans med representanter från WSP, Malmö Stad, Lantmäteriet, Falu Kommun, Tyréns, Lunds Universitet och seniorkonsult Allan Almqvist.

Här är några av projektets slutsatser:

  • En digital samhällsbyggnadsprocess krävs för ett hållbart samhällsbyggande
  • För att klara denna utveckling krävs samarbete mellan branschens alla aktörer på riktigt!
  • Ett obrutet informationsflöde är en förutsättning för en effektivare samhällsbyggnadsprocess och minskar slöseriet av dubbelarbete och bristande information
  • Standarder är nödvändiga för att skapa ett obrutet informationsflöde och för att ta till vara på informationen som skapas i processen
  • Information som skapas i processen betingar ett stort värde och måste vårdas
  • Digital standardiserad information ger förutsättningar för att ta fram användarvänliga e-tjänster till dagen komplexa myndighetsprocesser

Resultaten fördjupas inom vissa områden – i omfång och konkret användning – i det vidare projektet DigSam, som pågår under 2018 och 2019.

Här finns slutrapporten från projektet, tillsammans med rapporter från alla delprojekt och tips från projektet.

Lyssna gärna till några röster om projektet på YouTube

Vill du höra mer om resultaten i projektet? Vill du engagera dig vidare i DigSam-projektet? Kontakta gärna Elisabeth Argus, elisabeth.argus@bonacordi.se, eller på telefon 076-764 41 00.

Uppdaterad den