Att kunna testa teknik, tjänster eller produkter innan de tas i bruk på marknaden i så kallade testbäddar blir allt viktigare. Nu har swedishtestbeds.com invigts, testbäddsportalen för digitaliserat samhällsbyggande, som ska ge en överblick över befintliga testbäddar inom området i Sverige.

Peter Eriksson avtäcker swedishtestbeds.com

De senaste åren har användningen av begreppet testbädd ökat i Sverige. En testbädd är en miljö där man kan testa nya tekniker i en kontrollerad, simulerad eller verklig användarmiljö, innan man tar produkten eller tjänsten vidare ut på marknaden. Fram till idag har det dock inte funnits någon överblick av befintliga testbäddar, vilket gör att det lätt kan ske dubbelarbete, då man inte vet vilka tester som redan är på gång på marknaden.

– Vi har idag många testbäddar men de är inte tillräckligt kända och samordnade. Jag tror att swedishtestbeds.com kommer att bidra till en bättre överblick och samordning av befintliga testbäddar, så att våra svenska innovationer snabbare kommer ut på marknaden och kan bidra till effektivare processer, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

Lars Stehn berättade om projektet Uppkopplad byggplats.

– Med Swedishtestbeds bygger vi viktig infrastruktur för testbäddar i vårt program men också för många andra satsningar inom digitalisering och hållbart samhällsbyggande. Portalens möjlighet att koppla samman viktiga aktörer och initiativ bidrar starkt till våra effektmål i programmet, säger Olle Samuelson från programledningen för Smart Built Environment.

– Swedishtestbeds syftar till att utveckla samverkan, korsbefruktning och effektivt nyttjande av Sveriges testbäddar inom digitaliserat samhällsbyggande och med detta bidra till att snabba upp kommersialiseringen av svenska innovationer inom området, säger Thomas Sundén från Sustainable Innovation, projektledare för swedishtestbeds.

Projektet Testbäddsportalen här ett projekt inom fokusområde Innovationslab. Projektgruppen har består av Sustainable Innovation, IVL Svenska Miljöinstitutet, Byggherrarna, Urban ICT Arena, WSP och Edenvik.

Text från www.sust.se

Uppdaterad den