Inbjudna till workshoppen, som hölls på Skanskas huvudkontor, var deltagare i de projekt som pågår inom fokusområdet. Dagen började med en kort inledning och beskrivning av de pilotprojekt som ingår i fokusområdet Livscykelperspektiv. Därefter följde en kort beskrivning av den Färdplan för en klimatneutral byggsektor som har tagits fram fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och överlämnats till regeringen. Genom att samla byggsektorn kring en gemensam färdplan kan tydliggörs hur sektorn, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

Efter färdplanen berättade Joakim Suhr från Skanska om det nya branschbeslutet GTIN (Global Trade Item Number). GTIN fungerar som ett standardiserat globalt artikelnummer som är unikt för varje produkt. Produktinformation kan sedan kopplas till GTIN och kan hämtas digitalt via databaser, vilket ska underlätta och effektivisera processen när artiklar ska hittas och identifieras i olika inköpssystem och databaser utan koppling eller struktur.

Kristina Gabrielii, tillförordnad programchef för Smart Built Environment, berättade om några av de projekt som för tillfället fokuserar på eller har intresse för Livscykelperspektivet inom programmet. Hon satte även miljödata, som till exempel GTIN, ETIM (system för att klassificera artiklar och få en enhetlig beskrivning av produktegenskaperna), i kontext till den process som informationen genomgår från projektering till förvaltning och hur man ska tänka i början:

  • Vilken information hanterar en förvaltande organisation
  • Vilken information behövs vid eventuella byten av en produkt?
  • Vilken information behövs vid produktion?

Martin Erlandsson från IVL beskrev EPD-hubben ((Environmental Produkt Declaration) och hur den ska hjälpa till att strukturera de tidiga skedenas generella data, som ger valfrihet i processen, till de senare skedenas mer specifika data som skapar möjlighet till precisering genom ökad prestanda. Han beskrev även hur EPD och GTIN hör ihop och hur detta kan användas i byggprocessen. Sebastian Welling från EPD International AB beskrev maskinläsbara EPD - ett system/arbetssätt för livscykelbaserad miljöinformation för en eller flera produkter som bygger på internationella standarder.

Eftermiddagen ägnades åt en workshop på temat "Hur får vi det att hända på kort och längre sikt?". Olle Samuelson, från Smart Built Environments programledning, avrundade dagen med att berätta om vad som är på gång inom programmet och om arbetet med att forma nästa programperiod.

Uppdaterad den