- Myndigheten kommer få en avgörande roll i arbetet med att samordna och stötta den offentliga förvaltningens digitalisering. Nu har vi en kompetent GD på plats och myndighetens instruktion är framtagen. Det ska bli spännande att fortsätta följa uppstarten av den här myndigheten som är efterlängtad av många, säger civilminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

I samband med utnämningen av Anna Eriksson beslutade regeringen också om Myndigheten för digital förvaltnings instruktion och regleringsbrev. Myndigheten, som kommer ligga i Sundsvall och starta sin verksamhet 1 september i år, ska sammanfattningsvis:
• samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen,
• ansvara för den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen,
• bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, och
• följa och analysera utvecklingen av densamma.

Anna Eriksson har de senaste fem åren varit utvecklingsdirektör på Lantmäteriet med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it. Hon har lång erfarenhet av samverkan som representant för Lantmäteriet i arbetsgrupperna i eSamverkansprogrammet och E-delegationen. Anna Eriksson har också lång erfarenhet från det privata näringslivet. Hon sitter även i styrelsen för Smart Built Environment.

- Anna Eriksson har en gedigen erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling med stöd av it och att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Hon har bland annat varit drivande i Lantmäteriets arbete med att testa blockkedjetekniken för fastighetsöverlåtelser, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- Sverige har länge setts som en framstående nation vad gäller att ta tillvara möjligheterna som digitalisering ger. Det finns både förmåga och behov att öka takten i digitaliseringen av offentlig sektor för att kunna leverera morgondagens offentliga service på ett sätt som privatpersoner och företag förväntar sig. Myndigheten för digital förvaltning kommer spela en viktig roll i detta arbete, säger Anna Eriksson.

Bakgrund: Varför en myndighet för digital förvaltning?

Flera rapporter och utredningar har kommit fram till att styrningen av den digitala förvaltningen är komplex och att den varit allt för fragmenterad. Det finns därför ett behov av en aktör med ett samlat ansvar för frågorna för att åstadkomma en tydligare styrning mot regeringens mål på området. Myndigheten för digital förvaltning ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, ansvara för den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen, bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen samt följa och analysera utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt myndigheter som hör till Försvarsdepartementet är undantagna från myndighetens verksamhetsområde.

Myndigheten kommer ta över följande uppgifter respektive uppdrag från andra myndigheter när den startar den 1 september 2018:

  • E-legitimationsnämndens hela verksamhet.
  • Skatteverkets ansvar för infrastruktur för säkra elektroniska meddelanden.
  • Ekonomistyrningsverkets ansvar för e-handel i staten.
  • Ekonomistyrningsverkets tidigare uppdrag om stöd till regeringen avseende utvecklingen av politikområdet, uppföljning av den offentliga förvaltningens digitalisering och användningen av it och hur myndigheterna tar tillvara på digitaliseringens möjligheter samt främjandet av EU byggblocket eDelivery.
  • Kommittén Expertgruppen för digitala investeringars (Fi 2017:04) uppdrag om att ge stöd vid större strategiska digitala investeringar.
  • Riksarkivets ansvar för att främja myndigheters tillgängliggörande av handlingar för vidareutnyttjande.
  • Tillväxtverkets ansvar för att främja öppen och datadriven innovation.
  • Post- och telestyrelsens ansvar för vägledningen för webbutveckling.
Uppdaterad den