Dagen inleddes med att projektledare Elisabeth Argus hälsade välkommen. Alla deltagare fick sedan presentera sig genom att placera sig i rummet, först efter geografisk arbetsort och sedan utifrån bransch. En övning som tydligt visade vilken spridning det finns i projektet, både geografiskt och utifrån branschtillhörighet.

Förmiddagen fortsatte sedan med att Eva Schelin, vd för IQ samhällsbyggnad och en av initiativtagarna till DigSam berättade arbetet i regeringens samverkansprogram Smarta städer, om programmet Smart Built Environment och gav en bakgrund till projektet. Elisabeth Argus tog sedan stafettpinnen och gav en presentation av DigSam, dess arbetspaket och andra angränsande projekt.

- Det är viktigt att vi gifter ihop oss inom olika projekt, betonade Elisabeth Argus. Både mellan de olika arbetspaketen inom DigSam och med andra närliggande projekt i vår omvärld. Vi måste hjälpa varandra framåt och inte dubbelarbeta eller låsa in kunskap. För att det ska lyckas krävs det nyfikenhet, samarbete och kommunikation. Ska vi få till en digital samhällsbyggnadsprocess måste vi interagera med varandra och hjälpas åt.

Mer om DigSam

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. DigSam är en utökning och fördjupning av projektet ”Smart planering för byggande” inom Smart Built Environment och ett resultat av regeringens samverkansprogram ”Smarta Städer”. Projektet startade förra hösten och pågår till december 2019

Fem arbetspaket och fokusområden

DigSam är indelad i fem olika fokusområden och arbetspaket. Arbetspaketens gruppledare presenterade under förmiddagen sitt paket, sin arbetsgrupp och vad som står på agendan i höst.

Först ut var Johan Norssell som berättade om arbetspaket ett som fokuserar på juridiska aspekter kring lagring av 3D geodata/BIM modeller med fokus på upplevda juridiska hinder för en digital samhällsbyggnadsprocess.

Ulf Hedlund fortsatte sedan med att berätta om arbetspaket två, kartläggning av lagring och åtkomst till data. Ulfs arbetsgrupp ska undersöka om vi kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter när det gäller lagring och åtkomst till data och hur vi skapar ett bättre informationsflöde mellan aktörer i samhällsbyggarprocessen.

Näst på tur var Monica Ek, gruppledare för arbetspaket tre. Hennes arbetspaket ska bidra till att skapa ett effektivare informationsflöde mellan aktörer i samhällsbyggarprocessen genom att granska användningen av 3D-infrastruktur- och översiktsplaner och ta fram riktlinjer för användningen av samordnade informationsmodeller.

Frida Hammarlind presenterade sedan arbetspaket fyra som har i uppdrag att ta fram en digital handbok och plattform med konkreta instruktioner till kommuner i Sverige för att komma igång med digitalisering och vektorisering av nya och gamla detaljplaner.

Sist ut var Andreas Huss som presenterade arbetspaket fem. De kommer genomföra utbildnings- och inspirationsseminarier för att på bred front inspirera aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle i hela landet.

Kommunikation och samverkan framgångsfaktorer

Under eftermiddagen samlades de fem gruppledarna vid varsin station och deltagarna fick rotera mellan de olika arbetspaketen. Utmaningar, prioriteringar och önskade effekter var några av frågorna som diskuterades. Dagen avslutades med en summering av Elisabeth och de olika gruppledarna.

- Det har varit en väldigt givande dag, sa Frida Hammarlind, projektledare för arbetspaket fyra. Det var spännande att se att diskussionerna skilde sig så mycket åt runt bordet när deltagarna roterade och jag har fått mycket bra input med mig hem. Det jag tar med mig är också att det är viktigt att inte glömma att hela tiden kommunicera nyttan med det vi gör.

Nytta var också något som Monica Ek, delprojektledare för arbetspaket tre betonade.

- Jag tar med mig att det är viktigt att stanna upp ibland och reflektera kring vad syftet egentligen är med det vi gör. Vi ska inte bara digitalisera ett befintligt arbetssätt.

Bland deltagarna var kommentarerna att dagen var givande och inspirerande och att det var uppskattat att få ett helhetsperspektiv och att få möjlighet att träffas och nätverka.

På webbsidorna för projektet DigSam kan du läsa mer om de olika arbetspaketen. Här publiceras också information och löpande uppdateringar om arbetet i projektet.

Uppdaterad den