Det planerade projektet ”Leveransspecifikationer för Geodata och BIM” hakar i flera andra projekt inom Smart Bult Environment. Det ska till exempel ta vidare resultat från både Smart planering för byggande och DigSam. Projektet ska handla om att ta fram hjälpmedel och strukturer för att föra information genom hela kedjan från översiktsplanering till förvaltningsskedet, mellan kommuner och byggbranschen.

- Dagens workshop är en del i ett förstudiearbete som kommer att utmynna i en ansökan om ett nytt strategiskt projekt, som vi hoppas kunna starta under hösten. När vi kopplar samman BIM och Geodata/GIS tar vi ett stort kliv med vår vision om det obrutna informationsflödet, säger Olle Samuelson, Smart Built Environments programledning.

- Det finns ett stort intresse för projektet. På workshoppen deltog runt 60 personer från cirka 30 olika organisationer. Workshoppen syftade till att säkerställa att tanken med projektet är riktig, möjliggöra sammanställning av aktörers behov inom området samt att identifiera konkreta insatser och resultat, säger Karin Neland från Lantmäteriet som är projektledare för förstudien.

Många av deltagarna ville vara med i det kommande projektet

Workshoppen var uppdelad i:

  • presentationer och genomgång av bakgrund till projektet samt de fem olika arbetspaket som projektet föreslås bestå av
  • information om vad som är gjort inom området Geodata-BIM hos olika aktörer, som kommuner, systemleverantörer, konsulter och bostadsbolag
  • gruppsamtal kring de fem föreslagna arbetspaketen
  • information och samtal om nästa steg.
Samlade presentationer

Här är samlade presentationer från dagen

Nästa steg

Under workshoppen framkom det många bra synpunkter och förslag som blir input till utformningen av ansökan till projektet. Inte minst lyftes behovet av att ha en inledande fas för att skapa samstämmighet mellan arbetspaketen innan de jobbar vidare med sina respektive frågeställningar. Preliminär tidplan för projektet är start i oktober 2018 och avslut i december 2019.

Flera av deltagarna uttalade också intresse för att vara med i projektet. Då flera av de personer som anmälde sitt intresse redan är engagerade i andra relaterade projekt inom programmet, lades också en grund till ytterligare samordning projekten emellan.

Om du är intresserad av att veta mer om projektet eller är intresserad av att delta i arbetsgrupper, expertgrupp eller referensgrupp (under förutsättning att det blir beviljat) kontakta Karin Neland.

Uppdaterad den