Arbetsgruppen sitter i en trappa.
På bilden gruppdeltagare: William Hedenquist Trafikverket, Odd Tullberg Virtual Cities of Sweden AB, Sanna Elgh Dahlgren Boverket, John Hellman Helsingborgs kommun och Eva Cruslock Alingsås kommun.

Syftet med arbetet är att undersöka hur information bättre kan tas till vara på i utbytet av viktig information mellan nyckelaktörer i samhällsbyggnadsprocessen och hur olika system kan synkroniseras för att öka användarvänlighet och säkerställa att relevant information görs tillgänglig.

Arbetspaketledare Monica Ek, Virtual Cities of Sweden

— Översiktsplaner och infrastrukturplaner är viktiga kontrakt med staten som beskriver de långsiktiga visionerna i Sveriges kommuner och regioner. Det är av största intresse att de får en digital representation som kan ligga till grund för fördjupningar och succesiv detaljering. Det obrutna dataflödet som utmejslas i Smart Built Environment och DigSam ska leda till en naturlig och mer effektiv process för uppdatering av framtida översikts- och infrastrukturplaner, säger Monica Ek, arbetspaketledare.

Omvärldsanalys första steget

Det första arbetsmötet fokuserade på projektets plats i omvärlden och i tiden. Arbetsgruppen diskuterade frågor som: Vilka trender kommer påverka samhällsprocessen i stort? Vilka satsningar sker på EU-nivå? Vilka satsningar gör regeringen, myndigheter, kommuner och leverantörer? Varje gruppdeltagare hade inför mötet gjort en egen spaning som de presenterade för gruppen. Det är många olika initiativ som pågår runt om i landet och därför är omvärldsbevakning en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet i projektet.

Riktlinjer i fokus

Nästa möte är planerat till början på december och kommer fokusera på de riktlinjer som utmejslades under DigSams kick-off på Myntkabinettet i september. Gruppen kommer med stöd från omvärldsanalysen definiera vilka riktlinjer som är viktigast att belysa i denna studie av översiktsplaner och infrastrukturplaner i 3D.

Arbetar du med översiktsplaner och Infrastrukturplaner i 3D? Hör gärna av dig med frågor eller inspel till arbetspaketledare Monica Ek.


Om DigSam

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden.
Mer om DigSam - Digital Samhällsbyggnadsprocess

Uppdaterad den