Den sjätte utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment syftade till att underlätta en fortsatt utveckling eller implementering av resultat från tidigare och pågående projekt. Projekten har en direkt koppling till digitalisering och ska stimulera samverkan mellan Smart Built Environments fokusområden eller koppla till andra relevanta forskningssatsningar.

De beviljade projekten i utlysning sex handlar till exempel om att fortsätta arbetet för att tillgängliggöra miljödata, ta fram riktlinjer till klassificeringssystemet för byggd miljö (CoClass), identifiera organisatoriska hinder för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocesser, AI för detaljplanearbete och att utbilda om digitala planprocesser. Projekten startar nu och kommer att pågå under som längst 18 månader.

Även två nya strategiska projekt blev beviljade bidrag; "Test i verkliga byggprojekt" och "Leveransspecifikationer för Geodata-BIM".

Godkända projekt:

Uppdaterad den