Projektet startar den 1 april och ska pågå till och med den 1 december i år. Syftet med projektet är att ta fram en tydlig strategi för utveckling av AI inom samhällsbyggandet, och för hur den utvecklingen bör integreras i Smart Built Environments övergripande strategi

Som ett första steg i projektet ska en kartläggning göras i syfte att ta fram en nulägesbild över genomförda och pågående aktiviteter och satsningar inom samhällsbyggnadssektorn. Nästa steg är en sammanfattning av visioner och befintliga tillämpningar hos olika aktörer i sektorn och som sista steg görs prioriteringar av områden och tillämpningar samt metoder för att driva frågan vidare inom ramen för Smart Built Environment.

Bakgrunden till projektet

Smart Built Environment tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen ger inom samhällsbyggnadssektorn och tar sin utgångspunkt från objektsbaserade informationsmodeller som utgör en bas i sektorns informationsstruktur. Den basen skapar möjlighet att koppla och nyttja teknik som internet of things, AI, big data med mera. Programmet har redan idag kopplingar till AI, via projekt där AI ingår som en naturlig del. Det finns stora möjligheter att integrera AI som en tydligare del av den digitala utvecklingen inom sektorn.

Planering, projektering och byggande är en blandning av repetitivt och unicitet. Produkterna som skapas är unika men består av många kända och beprövade tekniker och lösningar som sätts ihop. Behoven är också likartade på många ställen i världen. Det finns en oändlig erfarenhetsbank att ösa ur och om man genom AI fick tillgång till alla tidigare uttänkta och beprövade lösningar tillsammans med data om hur de faktiskt fungerar när projekten är avslutade och byggnadsverken används för sitt ändamål, så skulle vi kunna få hjälp att optimera lösningar på många olika nivåer.

Konkreta möjligheter som redan i dag identifierats är till exempel:

  • Ta hjälp av AI och machine learning (vid traditionella projekt) för att optimera lösningar utifrån många kriterier, till exempel: energi, klimat, tillgänglighet, funktion, hållfasthet, ekonomi. Låta AI kontrollera mot rådande regelverk och lagar.
  • Ge bättre beslutsstöd för planprocess, bygglov, fastighetsbildning.
  • Vid stora och/eller mer komplexa projekt, som broar, höga hus, eller där grundläggningen är komplicerad, kunna skanna av kunskap från liknande projekt runt om i världen.
  • Möjlighet att använda stora datamängder från brukare/medborgare via sensorer och analysera beteenden för att projektera och bygga bättre för människor.
  • Möjlighet att minska mängden arbete i riskfylld miljö. Incitament för att använda AI kombinerat med till exempel automatisering för att inte utsätt personer för risker.
  • Att bättre kunna prediktera komplexa scenarier kring demografisk utveckling, trafikflöden/transporter, klimatpåverkan från olika alternativ över livscykel, för att bättre kunna möta utmaningar och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.
Uppdaterad den