Syftet med den inledande initieringsfasen är att identifiera och specificera önskade insatser, oftast delprojekt, inom temaområdet.

Mer information

Vill du veta mer om temaområdet, initieringsarbetet och workshopparna?

I initieringsarbetet stävar vi efter att involvera nyckelaktörer i sektorn, både sådana som redan är aktiva eller har uttryckt sin avsikt att aktivt delta i programmet som andra med väsentliga roller, kunskaper och inflytande. Processen är öppen för alla aktörer i sektorn, med sikte på att fånga den totala behovsbilden.

Öppna workshoppar

Programmet bjuder nu in till workshoppar (för tidiga skeden, byggskedet och förvaltningsskedet) som öppna för alla intresserade att påverka och/eller medverka inom temaområdet.

Frågor som kommer att adresseras på workshopparna är:

  • Vilka större problem och utmaningar finns när vi arbetar mot målet ett obrutet informationsflöde?
  • Hur ska vi lösa de problem och utmaningar som vi har identifierat?
  • Hur får vi tillämpning och genomslag av det kunnande, verktyg, metoder och stöd som vi redan idag har?
  • Hur fångar vi allt det som görs utanför Sverige?

Vad händer sedan?

Resultaten från de öppna workshopparna kommer att analyseras och bearbetas till ett nytt förslag som omfattande delprojekt och insatsområden att genomföra inom temaområdet Informationsinfrastruktur.

Förslaget sänds ut på en bred remiss för kommentarer och synpunkter till de deltagare som visat intresse genom deltagande i de öppna workshop eller på annat sätt. Avsikten med remissen är att ge möjlighet till reflektion och strukturerade synpunkter på ett annat sätt än vad som är möjligt i workshop-formen samt att ge fler röster möjlighet att komma till tals.

Uppföljande seminarium

Efter bearbetning av förslaget med hänsyn till remissvaren är det dags för ett uppföljande seminarium, som blir en avstämningspunkt och en möjlighet att bjuda in till fortsatt engagemang i projekten.

Planering av delprojekt och bildande av projektgrupper

Som ett sista steg utses, för vart och ett av delprojekten, en projektledare i en öppen process. Dessa projektledare ska i samråd med processledaren utarbeta en projektplan, vilken sedan ska godkännas av såväl programmets styrelse som av Formas.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta Jan Byfors, jan@byfors.se, processledare för temaområdet Informationsinfrastruktur

Uppdaterad den