DigSam-projektet involverar många olika aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen och är nu inne i andra halvleken av projekttiden. På konferensen Position 2030 i mitten på mars höll projektledare Elisabeth Argus, vd BonaCordi, tillsammans med delprojektledarna ett gemensamt pass för att presentera aktuella resultat.

Juridiska hinder för digitaliseringen

Delprojektledare Martin Andrée, Lantmäteriet, berättar om kartläggningen av juridiska hinder.

En viktig fråga projektet jobbar med är vad som kan digitaliseras med gällande lagstiftning och vilka juridiska hinder som finns. Martin Andrée från Lantmäteriet är projektledare för den arbetsgrupp som kartlägger och undersöker upplevda hinder. Just nu gör de en intervjustudie med olika kommunala verksamheter, statliga myndigheter, byggbolag, arkitekter och juridiska och tekniska konsulter. Studien är inte avslutad än, men de drygt 20 intervjuer som är genomförda visar att det som bromsar digitaliseringen till stor del handlar om att man är fast i gamla hjulspår och har svårt att se grundverksamheten ur ett nytt perspektiv. Det är också svårt att ändra någon del om inte angränsande verksamheter hänger med, och hos många verksamheter saknas kompetens i frågorna. Konkreta saker som dyker upp i intervjuerna är frågor kring bland annat säkerhet, copyright, formkrav, ramlagstiftning, arkivering och personuppgifter. Många fastnar i att digitalisera dagens arbetsrutiner istället för att se de nya möjligheterna digitaliseringen ger.

Stöd till kommuner i digitaliseringen av detaljplaner

Frida Hammarlind och Emily Folkö, Örebro kommun, berättade sedan om handboken för digitalisering av detaljplaner som lanserades i samband med konferensen. Att detaljplaner digitaliseras så att samhällets grunddata finns tillgänglig är en förutsättning för ett smartare och snabbare samhällsbyggande. Idag finns detaljplaner ofta på papper eller följer inte en gemensam standard. Lantmäteriet föreslog nyligen i en rapport till regeringen att alla nya detaljplaner och planer som idag är digitala ska finnas tillgängliga i en nationell databas till 2021 och Boverket är nu i full gång med att ta fram föreskrifter för detaljplaneringen. För att stötta kommunerna i att komma igång med digitaliseringen har projektet tagit fram en handbok med konkreta tips och råd. Flera kommuner har bidragit med erfarenheter och goda exempel till handboken. Handboken finns tillgänglig på DigSams webb.

Frida Hammarlind och Emily Folkö, Örebro kommun, berättar om arbetet med handboken.

Kunskapslyft hos kommuner

Något som tidigare genomförda projekt pekat på, är vikten av att nå ut med kunskap och projektresultat och att inspirera kommuner och andra berörda. I DigSam fokuserar därför ett av arbetspaketen på kunskapslyft genom utbildnings- och inspirationsseminarier för kommuner. Delprojektledare är Andreas Huss, Sweco. Under totalt fem heldagar med olika teman har deltagarna, som kommer från nio kommuner, lyssnat på föreläsningar, testat olika metoder och verktyg samt diskuterat och utbytt erfarenheter. Ämnen som metoder och verktyg för gestaltning, visualisering, medborgardialog, samordning och integrering av ICT, ITS och IOT är några av de saker som tagits upp under dagarna. På DigSams webb hittar du filmer och reportage om du vill veta mer om vad utbildningsdagarna handlat om.

Delprojekt med fokus på lagring och åtkomst av geografisk data och 3D-planer

Inom DigSam finns två ytterligare delprojekt som kort presenterade sitt arbete under fördjupningspasset. Ulf Hedlund, Tyréns berättade om hur de i hans delprojekt arbetar med att få koll på hur plan- och byggprocessen behöver utformas för att få till en enklare lagring och åtkomst av geografisk data. Monica Ek, Virtual Cities of Sweden, berättade om hur hennes projektgrupp undersöker möjligheterna med översikts- och infrastrukturplaner i 3D.

Elisabeth Argus, projektledare för DigSam sammanfattar förmiddagens fördjupningspass.
Om DigSam

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. Projektet är finansierat av Vinnova och sektorn samfinansierar med lika mycket. DigSam är en utökning och fördjupning av projektet ”Smart planering för byggande” inom Smart Built Environment och ett resultat av regeringens samverkansprogram ”Smarta Städer”.

Uppdaterad den