Projektledare Martin Andrée.

Studien är en del av projektet DigSam som arbetar för en digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, och intervjuerna håller fortfarande på att sammanställas och analyseras. I en intervju med projektledare Martin Andrée berättar han om resultaten så här långt.

Vilka juridiska hinder upplever man finns?

Arkiveringsfrågor är ett hinder som tas upp, hur ska digital information arkiveras? Juridiska beslut styrs fortfarande av det analoga, så istället för att ta fasta på vilken typ av information som behövs för att fatta ett beslut handlar det fortfarande om vilken typ av handling som krävs.

Kvalitetsbrist i informationen är ett annat hinder. Analoga kartor är inte exakta på samma sätt som digitala, vilket gör att tolkningen av dem blir krävande. Många beslut behöver fattas under digitaliseringen av analoga kartor och planer. Säkerhetsfrågor är en annan sak många tar upp, hantering av personuppgifter, informationssäkerhet och risker för nationell säkerhet när till exempel ledningsnät blir tillgängliga digitalt.

Men framförallt skulle jag säga att bristande samarbete mellan aktörerna är ett stort hinder. Det är svårt att komma framåt när alla inte är med på tåget. Ett exempel är Örebro kommun som gjort en digital översiktsplan men där Boverket och Länsstyrelsen ändå begär in handlingen på ett traditionellt sätt, för att kunna arkivera. Man bromsas av att alla i kedjan inte har kommit lika långt. Det är därför jätteviktigt att några orkar gå före och har kraft att belysa vilka frågeställningar som finns och ifrågasätta andra delar i processen för att få till en förändring.

Om intervjustudien

Projektgruppen har gjort 40 intervjuer under våren 2019. 50 förfrågningar skickades ut och 10 avstod. I intervjustudien har personer från kommunala verksamheter, statliga myndigheter, byggbolag, arkitekter, juridiska och tekniska konsulter med flera deltagit. Resultatet kommer att sammanfattas och analyseras innan sommaren och presenteras i en slutrapport under hösten 2019. Projektledare är Martin Andrée, Lantmäteriet.

Är det något i resultatet av intervjuerna som förvånar dig?

Att verksamheterna inte kommit längre utan fortfarande befinner sig i en, på många ställen ganska trevande, uppstartsfas. Det gäller både offentlig och privat sektor. Många vi pratat med har inte tänkt så långt att de har en klar bild av vilka hinder som finns, eller en plan för hur de ska överbrygga dem. Verksamheterna jobbar inte heller med att förändra sina arbetsprocesser, istället försöker man jobba digitalt i sina gamla analoga processer. Det gör det svårt att få till en verklig förändring. Vi måste tänka nytt och inte bara digitalisera gamla arbetssätt.

Du har jobbat länge med verksamhetsutveckling och digitalisering, vad anser du behöver göras för att nå en digital samhällsbyggnadsprocess?

Det stora problemet idag är bristen på kompetens i verksamheterna. Man behöver förstå vad digitalisering innebär på alla nivåer. Visst finns det vissa hinder i paragrafer men det är inte det som är bromsklossen, det går att lösa. Verksamheterna, både i offentlig och privat sektor, behöver ta ett steg tillbaka och se på sin verksamhet med nya ögon. Vad är syftet med verksamheten? Vad är värdet och nyttan? Det är det vi ska digitalisera, inte bara skapa digitala produkter av det vi levererar idag. Och det behöver alla förstå, på alla nivåer i verksamheterna, så att det går att förändra arbetssätt och processer. Först då kan vi verkligen ta tillvara på möjligheterna digitaliseringen ger oss.


Om projektet DigSam

Kartläggningen av upplevda juridiska hinder är ett av fem delprojekt i det strategiska projektet Digital Samhällsbyggnadsprocess (DigSam). Projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden och ingår i det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. De andra delprojekten i DigSam arbetar med kartläggning av lagring och åtkomst till data, riktlinjer för översiktsplaner i 3D, handbok för digitalisering av detaljplaner samt utbildnings- och inspirationsseminarier med fokus på användning av digital teknik. Läs mer på projektets webbplats.

Uppdaterad den