Syftet med projektet är att skapa en syntetiserad nulägesbild över vad de projekt som bedrivits inom Smart Built Environments fokusområden Standardisering och Livscykelperspektiv har resulterat i. Syntesen kommer att spridas till programmets parter och övriga intressenter och bidra till ökad kunskap och insikt. Projektet ska även ge underlag till vilka insatser inom det nya temaområdet Informationsinfrastruktur, som behöver drivas under programmets andra programperiod. Temaområdet Informationsinfrastruktur omfattar i princip de tidigare fokusområdena Standardisering och Livscykelperspektiv.

Motsvarande synteser ska göras för samtliga fokusområden. Syntesprojekten är mycket strategiska och ska hjälpa programmet att styra rätt mot Smart Built Environments mål. De är till nytta för programmet och även för sektorns aktörer, övergripande och långsiktigt.

Arbetet kommer bedrivas av Kajsa Byfors, Svensk Betong, som varit koordinator för fokusområde Livscykelperspektiv, tillsammans med Kurt Löwnertz, Sweco, som koordinerat fokusområde Standardisering och Lars Harrie, Lunds Universitet. Projektet, som startar nu, ska pågå till den sista september i år.

Uppdaterad den