Ett av delprojekten i DigSam har under senaste året genomfört ett kunskapslyft för kommuner genom fem inspirations- och utbildningsdagar. Målet är att inspirera genom föreläsningar av några av de främsta inom valda områden, och att ge deltagarna möjlighet att diskutera och dela erfarenheter i workshops och gruppövningar. Redan från början var det tydligt att tekniken varken är problemet eller lösningen, det krävs en förändring av organisation, kultur och arbetssätt samt resurser för att komma vidare med digitaliseringen. Därför stod förankring och implementation på agendan för den femte och sista utbildningsdagen som hölls i Sweco-huset den 8:e maj.

Inspirationsföreläsningar

Förmiddagen var vikt till inspirationsföreläsningar och först ut var Mats Lundström, Tyréns och KTH. Han pratade om hinder och möjligheter i planeringen och gav exempel från utvecklingen av energifrågor genom eldsjälar, som i Alingsås, eller genom en mer långsam systematisk förändring av arbetsmetodiken, som i Västerås. Kristina Magnusson, stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg delade sedan med sig av sin metod för att skapa en kultur för innovation. Sätt få, tydliga mål och våga, testa, gör var ett av hennes medskick. Daniel Haavisto, avdelningschef i Linköping berättade sedan om verksamhetsmodellering och arkitekturramverk i samhällsbyggnadsprocessen.

Närliggande projekt

Efter lunch var det fokus på närliggande projekt och satsningar. Charlie Gullström, KTH berättade om Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Anders Grönlund och Anders Rydén berättade om Lantmäteriets uppdrag inom digital samhällsbyggnad, bland annat den utbildningssatsning som nu görs för kommuner. Daniel Andrée från Boverket berättade sedan om Boverkets projekt Digitaliseringens möjliga rumsliga påverkan som är inriktat på hur ny teknik kan påverka byggda miljöer och rumsliga strukturer.

Workshops om styrmedel

Under dagen hölls också flera workshops och det blev engagerade diskussioner om styrmedel och vad som behövs på nationell nivå för att komma framåt med digitaliseringen. Dagen avslutades med att projektledaren för DigSam, Elisabeth Bonacordi, berättade mer om DigSam projektet i stort och delprojektledare Andreas Huss, Sweco, sammanfattade sedan dagen och tackade deltagarna för stort engagemang och givande diskussioner.

Vad behövs för att komma vidare med digitaliseringen?

Marie Malmberg, GIS-strateg Falu kommun
Framförallt engagemang. Engagemang genom hela processen och på alla nivåer - hos både politiker, chefer och medarbetare. Och det är viktigt att alla förstår målet, varför vi gör det här.

John Hellman, samhällsplanerare Helsingborg
Mod. Mod i ledarskapet. Chefer och ledning behöver förstå att medarbetarna måste få mandat och tid för att det ska hända något. Implementationen blir lidande om det inte avsätts tid till den och det är en investering som ledningen måste göra. Det finns alltid något som är bråttom och måste göras till imorgon så ska det hända något måste vi vara beredda att investera tid.

Daniel Haavisto, avdelningschef Linköping
Verksamhetsmodellering. Vi måste tydligt beskriva vad och hur vi gör saker. För att det ska bli verkstad behöver vi också styrning och ett ledarskap som vill satsa. Och vi behöver samverka mellan kommuner, det är mycket jobb och det kan vi inte göra på egen hand.

Om utbildningsdagarna

Utbildningsdagarna är ett av fem arbetspaket i projektet DigSam. Nio kommuner har deltagit: Helsingborg, Örebro, Uppsala, Höganäs, Falun, Umeå, Linköping, Gotland och Alingsås. Projektledare är Andreas Huss, Sweco. Ta del av rapporter och filmer från tidigare dagar på DigSams webbsidor.

Om DigSam

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. DigSam är en utökning och fördjupning av projektet ”Smart planering för byggande” inom Smart Built Environment och ett resultat av regeringens samverkansprogram ”Smarta Städer”.

Uppdaterad den