Vinnova kommer bland annat kartlägga vilka aktörer som skulle kunna utgöra de digitala hubbarna. Vinnova ska också analysera vilka behov som finns bland näringslivet och den offentliga sektorn av de digitala innovationshubbarna, samt beskriva hur hubbarna bör implementeras på bästa sätt.

Vinnova kommer att samverka med Tillväxtverket samt föra en nära dialog med en rad aktörer och myndigheter, bland annat de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna, Vetenskapsrådet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

- Satsningar på innovation och digitalisering stärker vår konkurrenskraft. Uppdraget till Vinnova förbättrar våra möjligheter att dra nytta av de satsningar som görs på europeisk nivå, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

- Näringslivet och samhället står mitt i en utveckling där digitaliseringen kommer underlätta och förändra. Det här uppdraget kommer ge oss möjlighet att bättre ta tillvara på digitaliseringens positiva effekter, säger Ibrahim Baylan näringsminister.

Uppdraget ska redovisas den 16 december 2019.

Källa: Regeringskansliet

Uppdaterad den