Implementation (Proof-Of-Concept)

Uppgiften under arbetspaketet har varit att genomföra ett Proof-Of-Concept, baserat på framtagna testfall från föregående arbetspaket, genom implementering i ett antal mjukvaror. På så sätt skapade projektet förutsättningar att kunna genomföra verifiering mot uppställda testfall i nästa arbetspaket. Implementering och utveckling av respektive mjukvara har skett med egen finansiering och utan bidrag från SBE.

Arbetspaket (fyra) Implementation (Proof-Of-Concept) är avslutad. Ta del av resultatet i slutrapporten.

Verifiering och validering

Därefter genomfördes verifiering genom att utföra tester baserade på arbetspaketen Implementationsspecifikation och Implementation (Proof-Of-Concept). Validering utfördes i nära samarbete med referensgruppen som även har slutgranskat resultatet.

Arbetspaket (fem) Verifiering och validering är avslutad. Ta del av resultatet i slutrapporten.

Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper

Projektets primära syfte är att ta fram en branschpraxis. Nästa steg syftar till att ta fram branschpraxisen, baserade på arbetspaket ett, två tre, fyra och fem, som kommer att publiceras gratis via Nationella riktlinjer och på CoClass webbsida.

Arbetspaketet ska även ta fram principer för förvaltning av framtagen branschpraxis. Detta i arbetspaket (sex) Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper.

Uppdaterad den