Nationell standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation

Det pågår omfattande arbete med att skapa olika standarder för digitalisering inom samhällsbyggnad, speciellt i olika internationella fora. Sverige deltar här på olika sätt men detta deltagande är dåligt koordinerade. Vi behöver därför kraftsamla kring vad gäller standardiseringsarbete inom området. Syftet med projektet är att skapa en branschgemensam prioriterad, förankrad och finansierad strategi för kommande nationellt och internationellt arbete kring standardisering inom digital samhällsbyggnadsinformation.

Målet för projektet är att skapa en handlingsplan för hur sektorns olika aktörer (både offentliga och privata) ska samverka kring frågor som rör standardisering av digital samhällsbyggnadsinformation. Projektet planeras att utföras och levereras under 2019 och 2020. Från och med 2021 kommer första tre-årsstrategin genomföras. Projektledare är Pontus Bengtson, PlanB.

Digital Supply Chain

Det har tydligt visat sig att samhällsbyggnadssektorns olika aktörer har ett stort behov av tillgång till digital produkt- och miljödata och att dessa finns tillgängliga under byggnadens hela livscykel – från kravställning och projektering, i produktionen och förvaltningen och till sist vid återanvändning eller rivning och återvinning. Tillgång till sådana data är till exempel en förutsättning för att genomföra livscykelanalyser i syfte att minska byggnaders miljöpåverkan eller för att skapa spårbarhet av inbyggda produkter och deras egenskaper och innehåll.

Målet för det aktuella projektet är att ta fram en för byggsektorn gemensam och förankrad målbild för ägande och förvaltning av standardiserade byggproduktdata (egenskaper för byggprodukter) samt en handlingsplan för genomförande. Projektet planeras att utföras och levereras under 2019 och 2020. Projektledare är Johanna Fredhsdotter Lager, NCC.

Fler strategiska projekt under planering

Förutom Nationell standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation och Digital Supply Chain har Smart Built Environments styrelse ställt sig bakom ytterligare tre projektförslag inom temaområde Informationsinfrastruktur. Dessa projekt ska nu ta fram projektplaner och senare i höst ansökningar till Formas.

Digi Grow

Flera kommuner har skaffat sig en god övergripande bild och kunskap om digitaliseringens möjligheter genom land annat projekten Smart planering för byggande, DigSam och InfoSpread, men få kommuner har förflyttat sig från insikter till praktisk handling! Syftet med projektförslaget Digi Grow är just att hjälpa organisationer (kommuner) att gå till praktisk handling i sitt digitaliseringsarbete genom tester i verkliga case (byggprojekt) inom kommunen. Till detta kommer även lokal utbildning och coachning av projektets ingående aktörer. Ett lokalt ”DigSam” eller ett lokalt ”Smart planering för byggande”.

Tänkt tidplan är 2019–2021. Nu påbörjas arbetet med att ta fram en fullständig projektansökan. Projektledare är Agnes Sävenstedt, Innovation 360.

Delning av data

Att dela data med andra, utan tydliga ramverk och utan att tydliga ansvarsförhållanden regleras är svårt. Det finns flera anledningar till det. Åtkomst till data från flera olika parter är inte en självklarhet. Likaså kan system begränsa möjligheten till spridning och åtkomst. Värdet av data är olika hos olika parter och det är därför inte heller en självklarhet att modeller för delning fungerar lika för alla parter. Vissa aktörer i ett ekosystem ser större värde än andra och kan därför vara villiga att bidra mer. Olika aktörer i processen kan ha olika stark ställning på marknaden och kan därför upplevas ställa krav som andra har svårt att acceptera.

Syftet med projektet är att adressera dessa frågor genom att utforma principer som reglerar hur data ska delas och utbytas mellan olika aktörer med olika kommersiella intressen men också teknik som skapar bättre insikt i hur data används, av vem och i vilket syfte.

Projekt är tänkt som ett branschgemensamt initiativ för delning och utbyta av data mellan aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Tänkt tidplan är 2019–2021. Projektledare är Maria Freeney, Tyréns.

Nationella riktlinjer, del 3

Nationella riktlinjer för BIM och geodata ska utgöra en samling av rekommendationer och exempeldokument kopplat till modellorienterade leveranser för den byggda miljön. Underlaget publiceras som öppen källinformation vilket innebär att det står alla fritt att använda, förbättra eller kopiera informationen. Arbetet med att utforma dessa riktlinjer pågår och ska nu gå in i en tredje etapp med syfte att lansera en första fullt fungerande version.

Projektet kommer att omfatta:

  • Förenkla och förbättra Smart Built Environment-plattformen och webbplatsen Nationella Riktlinjer för användare
  • Användargränssnitt för databashantering
  • Stöd för granskning och godkännandeprocessen
  • Skapa bas till (professionell) förvaltning
  • Inarbetning av flera Smart Built Environment-projekt i plattformen i form av begreppslistor, metodbeskrivningar, leveransspecifikationer och rapporter

Tänkt tidplan är 2019–2021. Projektledare är Rogier Jongeling, Plan B.

Om du vill veta mer om projekten kontakta gärna respektive projektledare.

Uppdaterad den