Formas utlysning: Samhällsplanering för omställning (steg 1)

Utlysning inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande för forskning som bidrar med nya lösningar och utvecklar den svenska samhällsplaneringen. Riktad till forskare, kommuner och andra offentliga verksamheter.
Sök senast: 14 januari 2020
Informationsmöten: Matchmaking workshop för forskare och praktiker, 29 november 2019, Stockholm och Lund
Webbinarium om utlysningen, 29 november 2019

Läs mer

Formas utlysning: Gestaltad livsmiljö – konst, design och arkitektur i det offentliga rummet

Utlysning inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande som ska finansiera forskningsprojekt för ny kunskap om, och förståelse för, konstnärlig gestaltning av människors livsmiljöer. Utlysningen riktar sig till mångdisciplinära och interdisciplinära projektgrupper. Öppnar preliminärt 18 december 2019.

Läs mer

Formas kommunikationsutlysning

Möjlighet för företag, organisationer, universitet, högskolor och forskningsinstitut att söka medel för projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat inom Formas ansvarsområden, samt har hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Öppnar preliminärt 17 december 2019.

Läs mer

Utlysning inom strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering av hållbart samhällsbyggande

Utlysning för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Riktar sig till konsortier.
Informationstillfällen är planerade på flera orter i landet och sker tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden 2030.
Sök senast: 5 februari 2020

Läs mer

Utlysning inom JPI Urban Europe: Urban Migration Call

Utlysningen fokuserar på de olika sätt som migration påverkar och påverkas av städers liv och funktion. Redan existerande forskningsprojekt, nätverk eller andra typer av initiativ bjuds in att skapa internationella synergier och förstärkt genomslag.
Öppnar: Preliminärt i december, mer information på formas.se inom kort.
Kontakt: Ann Rodenstedt , Björn Wallsten på Formas

Utlysning inom JPI Urban Europe: Hållbar mobilitet: Urban accessibility and connectivity

Formas, Energimyndigheten och Vinnova har tillsammans avsatt 34 miljoner kronor i den internationella utlysningen Urban Accessibility and Connectivity, vilket ger svenska aktörer möjlighet att delta i internationella projekt. Syftet med utlysningen är att bidra till hållbara urbana mobilitetslösningar.
Öppnar: December 2019/januari 2020

Läs mer

Utlysning inom strategiska innovationsprogrammet InfraSweden 2030: Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Erbjudandet riktar sig till organisationer som söker bidrag för att utveckla produkter, tjänster, processer, arbetssätt och affärs- och upphandlingsmodeller som leder till kommersialisering inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.
Sök senast: 4 februari 2020

Läs mer

Energimyndighetens utlysning: Stöd för doktorandprojekt inom forskarskolan Energisystem

Forskarskolan Energisystem är en tvärvetenskaplig forskarutbildning som genererar ny kunskap om de komplexa samspelen i energisystemet och samtidigt bidrar till värdefull kompetensförsörjning inom energisystemområdet. Projekten ska bestå av doktorander och vetenskapliga perspektiv, forskningsfrågor och metoder från både samhällsvetenskapliga/ humanistiska forskningsdiscipliner och naturvetenskapliga/tekniska forskningsområden.
Sök senast: 4 februari 2020

Läs mer

Energimyndighetens utlysning: Energieffektivisering inom belysning

Nu kan du som vill bidra till utvecklingen av energi- och resurseffektiv belysning söka stöd för ditt forsknings- eller utvecklingsprojekt. Syftet med stödet är att bidra till energisystemets omställning och verka för en god belysning som är energi- och resurseffektiv, anpassningsbar och bidrar till hälsa och komfort.
Öppnar: 27 november 2019
Sök senast: 10 mars 2020

Läs mer

Vinnovas utlysning: Innovationer inom universell utformning

I det här erbjudandet vill Vinnova ge möjligheter att utveckla och testa lösningar som stärker tillgängligheten inom städers och samhällens verksamheter, miljöer och tjänster.
Sök senast: 4 februari 2020
Informationstillfälle: 29 november 2019

Läs mer

Vinnovas utlysning: Civic tech

I det här erbjudandet välkomnar Vinnova projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Projekten ska utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. Ansökningar bedöms löpande fram till stängningsdatum.
Sök senast: 17 februari 2020

Läs mer

Vinnovas utlysning: Testbäddar för samhällets utmaningar

Med det här erbjudandet vill vi stimulera förmågan och viljan att testa billigt, snabbt och i liten skala inom offentlig sektor. Vi riktar oss till offentliga aktörer (testbäddsutvecklare) som vill skapa miljöer eller öppna verksamheten för utveckling och test av innovationer.
Öppnar: 5 december 2019
Sök senast: 19 februari 2020
Informationstillfälle: 16 december kl. 9.30-10.30

Läs mer

För mer information om utlysningar inom området för hållbart samhällsbyggande se formas.se/samhallsbyggande och hallbarstad.se.

Uppdaterad den