Det framgår av propositionen En utvecklad översiktsplanering, som i veckan överlämnades till riksdagen.

Redan i dag ställer plan- och bygglagen krav på att varje kommun ska ha en översiktsplan som ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen är vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

– Med en kontinuerlig och utvecklad översiktsplanering får kommunerna bättre förutsättningar att möjliggöra både nya bostäder och en långsiktigt hållbar utveckling, säger bostadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

I propositionen föreslår regeringen att kommunen i början av varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi. I strategin ska kommunen bland annat ta ställning till om översiktsplanen är aktuell och det fortsatta arbetet med översiktsplaneringen. Detta ska vara en förutsättning för att översiktsplanen ska anses vara aktuell, vilket underlättar arbetet med efterföljande planering och prövning.

Det föreslås även att regeringen ska få ställa krav på att översiktsplanen ska finnas i digital form.

– Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Bland annat har vi infört krav på digitala detaljplaner, och nu går vi vidare för att skapa tydliga förutsättningar för digitala översiktsplaner. En digital samhällsbyggnadsprocess underlättar för aktörerna i byggbranschen och kommer därmed att effektivisera arbetet med olika planeringsfrågor, säger bostadsminister Per Bolund.

I propositionen föreslår regeringen även ändrade bestämmelser om översiktsplanens innehåll. Tydligare krav på innehåll ska underlätta dialogen mellan staten och kommunen om hur bebyggelsen ska utvecklas på lång sikt. Samtidigt föreslår regeringen att några av de nuvarande kraven ska tas bort för att det ska bli enklare att ta fram en översiktsplan i framtiden.

Inga ändringar i sak har gjorts i förhållande till det förslag som regeringen överlämnande till Lagrådet i oktober. Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft 1 april 2020.

Uppdaterad den