Elisabeth Argus har varit projektledare för DigSam.

Projektet DigSam har i fem delprojekt studerat olika problemområden som står i vägen för en sammanhängande samhällsbyggnadsprocess. Projektet har tagit fram ett antal rekommendationer och förslag till fortsatt arbete, både fortsatta utvecklingsprojekt och insatser för nationell och internationell standardisering samt konkreta åtgärder för implementering.

– Resultaten visar att digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen är fullt möjlig. För att lyckas krävs samverkan mellan de olika aktörerna i processen, både offentliga och privata. Aktörerna måste ta sitt ansvar och börja arbeta redan nu för att klara en disruptiv förändring, säger Elisabeth Argus, projektledare DigSam.

Slutrapporter för DigSam klara

Resultat i form av slutrapporter från projektet finns nu upplagda på webbplatsen: dels i form av en slutrapport från huvudprojektet, dels en slutrapport vardera från de fem delprojekten/arbetspaketen.

Stora vinster med en digital samhällsbyggnadsprocess

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor och påverkar hela vår bebyggda miljö. Processen är fragmenterad med många aktörer och delprocesser. Idag saknas standarder, specifikationer och rutiner och information som arbetas fram i en fas av processen kommer inte aktörerna i nästa fas till del på ett smidigt sätt. Det innebär dubbelarbete, onödigt långa handläggningstider och ekonomisk förlust då värdefull information inte tas tillvara. En effektiv informationsförsörjning med ett obrutet informationsflöde är nödvändig för att bygga och förvalta väl fungerande städer och infrastruktur ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv i framtiden.

Om projektet

DigSam har arbetat för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. Projektet som är en del av Smart Built Environment är finansierat av Vinnova och sektorn samfinansierar med lika mycket. Projektet har pågått mellan september 2017 och december 2019. Se bilaga för information om de olika delprojekten.

Uppdaterad den