Genom att skapa förutsättningar för att ersätta dagens ritningsbaserade leveranser i form av nybyggnadskarta och situationsplan/planritning/fasadritning/sektionsritning samt relationsritningar kan man bland annat uppnå förkortade tider vid bygglovsansökan, säkrare beslutsunderlag samt möjlighet till automatisk uppdatering av geodatabaser. För detta krävs detaljerade leveransspecifikationer som underlättar framtida datautbyte av Geodata och BIM i bygglovsprocessen.

Ta del av resultaten från projektet

Projektet har tagit fram förslag på sådana leveransspecifikationer samt en ny nationell byggnadsmodell som följer CityGML. Dessa resultat har sedan testats utifrån en rad olika krav. Resultaten har bland annat visat på stor potential för att skapa en Geodatamodell för nybyggnad som ersättning för dagens nybyggnadskarta, samt att Bygglovsmodell BIM skulle kunna ersätta situationsplanen.

Innan geodata och BIM-data enkelt kan utbytas behöver många saker komma på plats, inte minst dessa:

  • Inom geodataområdet måste Nationella specifikationer tas fram för aktuella geografiska teman och specifikationerna måste hantera geometri på ett sådant sätt att de enkelt kan konverteras till BIM-data.
  • Inom BIM-området måste aktuella geometrivarianter i IFC väljas ut som fungerar i Bygglovsmodell BIM för både bygglovsprövning och för konvertering till och från geodata.
  • Fortsatt testverksamhet krävs för att pröva transformation mellan geodata och BIM-data

Tydligt ansvariga krävs liksom att samverkan och testverksamhet är väl utvecklad inom och över domänerna.

Om projektet

Karin Neland, Lantmäteriet, har varit projektledare

Projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM startade vintern 2018 och avslutades i december 2019. Arbetet har utförts inom följande tre arbetspaket (delprojekt):

  1. AP1 - Skapa detaljerade leveransspecifikationer i bygglovsprocessen
  2. AP2 - Vidareutveckling av Svensk geoprocess Byggnad
  3. AP3 – Testverksamhet

Script och testdata som skapats och använts finns fritt tillgängliga för vidare användning.

Uppdaterad den