Syftet med projektet är att i testpiloter, det vill säga verkliga byggprojekt, utvärdera och testa de lösningar som föreslås i projektet Hinder att överbrygga - från tidig kalkyl/modell till, så långt som möjligt, färdigt byggnadsverk. Nu finns dels en sammanfattande slutrapport tillgänglig, dels rapporter från de olika testpiloterna som har genomförts.

Gemensamt har alla testpiloter, på olika sätt, bidragit till ett gemensamt kunskapslyft och pekat på behov av fortsatt arbete för att kunna göra en helt digital LCA-beräkning under samtliga livscykelskeden. Samverkan mellan olika kompetenser inom den egna organisationen, men också mellan aktörer i hela värdekedjan är nyckeln till att bedriva denna utveckling effektivt.

Ta del av rapporterna

Projektledare: Jeanette Sveder Lundin, Skanska

Uppdaterad den