Samhällsbyggnadssektorn står inför stora utmaningar inom den närmaste framtiden, bland annat med avseende på hur sektorns miljöpåverkan kan reduceras samt hur kostnaderna för att producera bostäder kan minskas.

Syftet med projektet Multi-kriterieanalys för Hållbar Byggprocess har varit att utveckla, justera och förfina for tillfredsställande utformning av byggnadsstommar och konstruktionselement med fokus på klimat, materialkostnad och produktionstid.

Ett första delmål i projektet har varit att utveckla metoder och verktyg för tillförlitlig och robust LCA- och LCCA beräkning. Andra delmål med projektet har varit att ta fram en metodik för produktutveckling av byggnadsstommar och konstruktionselement med fokus på livscykelperspektiv.

Ett teoretiskt ramverk baserad på värdedriven metodik har utvecklats för dimensionering och analys av konstruktionselement och byggsystem. Teoretiska ramverket har använts för både analys av stommar med olika stabilitetssystem och utformning av samverkansbjälklag av betong och trä i flervåningshus med optimal spännvidd. Fokus i utformningen har varit klimatpåverkan, byggkostnader, deformationer och vibrationer.

Några slutsatser

Projektet har efter genomförda tester kommit fram till att det är möjligt att uppnå en hög grad av träffsäkerhet i matchningen mellan objekt och en resurs i resurshubben för att uppnå en automatiserad LCA-beräkning. Om man inför klassificering med hjälp av CoClass redan i tidiga skeden finns det en stor möjlighet att hela tiden hantera en LCA-beräkning. När ett objekt/projekt börjar definieras så bestäms huvuddelen av klimat och annan miljöpåverkan. Genom att arbeta med klassificeringen på alla ingående komponenter så kan objektet LCA beräknas utifrån de förutsättningar som gäller och det blir enklare att optimera till exempel klimatpåverkan genom hela projektet.

Denna metod att bestämma hur ett objekt skall beräknas kan tillämpas under alla de skeden innan definitiv produktbestämning sker. Ytterligare arbete för att automatisera processen genom produktbestämningsfasen återstår.

Här måste branschen enas om hur man ska hantera produkter och artiklars identifikation så att det blir möjligt att genom en produkt/artikelidentifikation går att hitta den specifika miljöinformationen för produkten (EPD) digitalt samt att på samma sätt från hanterad klassifikation kunna finna tillämpliga produkter till produktbestämningen. Arbete kring detta pågår i ett flertal projekt utom och inom Smart Built Environment, bland annat inom områden som behandlar ”product data templates”.

Uppdaterad den