Smart Built Enviromnent har svarat på promemorian Klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4

Ur remissvaret:

Utvecklingen inom EU med missionen Klimatneutrala städer 2030 samt färdplanearbetet i Sverige tyder också på att fortsatt utveckling av lagstiftning behöver gå relativt snabbt. Med anledning av den snabba utvecklingen är det önskvärt med en tydligare målbeskrivning och tidsatt plan för den fortsatta utvecklingen av kravställandet och framtagande av stöd och vägledning för berörda aktörer. I detta bör även ingå stöd för hur en klimatdeklaration
ska kunna görs digitalt för att uppnå erforderlig kvalitet, och att Boverket stödjer hur detta kan baseras på Open BIM, samt hur anvisningar förhåller sig till de klassificeringssystem som tillämpas på marknaden idag, för till exempel byggdelar.

Läs hela vårt remissvar

Uppdaterad den