För att skapa innovationer krävs kreativa miljöer där aktörer kan mötas i nya konstellationer och tillsammans generera idéer och lösningar. Det krävs verktyg och stöd för parter att mötas, bygga kunskap och kreera för att med öppet sinne gemensamt kunna utveckla innovationer. I projektet Idéverkstad Innovationslabb var målet att skapa sådana miljöer för att stötta Smart Built Environments effektmål samt ge möjligheter att förbättra hela eller delar av samhällsbyggnadsprocessen. Projektet har letts av Sustainable Innovation och har genomförts i samverkan med Urban ICT Arena, Lantmäteriet och KTH.

Projektet har velat inspirera till att innovera mera och gärna i nya former. Inom projektet har inspirationsworkshops arrangerats, där deltagare fått föra fram idéer som kan vidareutvecklas till en förstudie. De idéer med störst potential har erbjudits 100 000 kronor för att genomföra en sådan förstudie. Målet var att få fram 4 idéer som skulle få finansiering.

Som metod för innovationssamverkan valde projektet Open Space (eller ”Öppet forum”, som den på svenska ofta kallas för). Det fungerar för mellan 5-1 000 medverkande där alla får möjlighet att komma till tals. I ett Öppet forum kan man byta erfarenheter och/eller genomföra utvecklings- och förändringsarbete. Projektet har resulterat i sju godkända förstudier (varav sex har genomförts).

Nu finns slutrapporten från dels huvudprojektet, dels från de genomförda förstudierna klara

1. Den hållbara staden – Koncept och mobilisering
Deltagande organisationer: Spoglo Networks, Platsbyggarna i Norden

2. Digitalisering av Lantmäteriets skifteskartor
Deltagande organisationer: Lantmäteriet, KTH

3. Kravprofil för ett digitaliserat hjälpmedel för besiktningsarbete – en undersökning av användarnas behov
Deltagande organisationer: Gar-bo, KTH, Modexa Bostadsförädling

4. Människan i byggnaden – det nya informationsflödet för ökat välmående
Deltagande organisationer: Digisen, NinaB’s

5. Nya affärsmodeller i en dynamisk, decentraliserad energimarknad
Deltagande organisationer: Centigo, Energiforsk, Vattenfall Eldistribution

6. Stories från Resvanedata – Ett nytt sätt att få medborgarengagemeng och bättre beslutsfattande beslutsunderlag?
Deltagande organisationer: Trivector Traffic, Bonnier News,

Uppdaterad den