Vad krävs för att de tekniska lösningar som kan bidra till etableringen av ett obrutet digitalt flöde av miljöinformation genom byggprocessen ska komma till stånd? Det har varit en av huvudfrågorna och utgångspunkten för två parallella projekt, som omfattat representanter från hela byggprocessen – från materialtillverkare till fastighetsägare. Den fråga som projekten framförallt haft i uppgift att besvara är vilka nya värden som kan skapas om och när ett sådan flöde är etablerat.

De två projekten Från materialtillverkare till fastighetsförvaltare - vilka miljönyckeltal kan ett obrutet digitalt informationsflöde ge i mötet med en fastighets digitala tvilling? och Nya affärsmodeller kopplade till obrutet digitalt flöde av miljöinformation bygger på ett avslutat projekt inom programmet Digital miljöinformation i byggprocessen -en fallstudie.

Inom byggsektorn råder det enighet om att digitaliseringen är en viktig möjliggörare för ett förbättrat informationsflöde mellan byggprocessen inblandade aktörer. Med digitalisering som stöd kan vi bland annat komma ifrån den informationsfragmentering som står i vägen för återbruk av byggmaterial och cirkulära materialflöden, men för att komma dit behövs samlade krafter och insatser från samtliga aktörer i byggprocessens värdekedja.

Genom projekten har man kunnat identifiera nya värden som skulle uppstå med ett obrutet flöde, vilket projektledarna ser som ett bra underlag för att identifiera de incitament som byggprocessens olika aktörer hittills har saknat. De nyckeltal som ett obrutet digitalt flöde av miljöinformation skulle kunna generera – såsom andel procent återbrukbara produkter i en fastighet eller andelen byggprodukter med deklarerat innehåll per kvadratmeteryta – är exempel på sådana värden.

Projektledarnas rekommendation är därmed att samverkan mellan byggprocessens samtliga aktörer upprätthålls. De rekommenderar också att även fortsättningsvis sätta fokus på de nya värden som kan uppstå och involvera slutanvändarna av den information som informationsflödet kommer att generera. Att utgå från konkreta frågeställningar, såsom hur digitala informationsflöden kan bidra i arbetet inför ökade krav på återvinning av avfall från byggindustrin eller hur information på byggproduktnivå kan ”leva” i fastigheters digitala tvillingar, skulle bidra till att fortsätta klargöra incitamenten och driva på utvecklingen.

Rapportförfattare: Maria Ahlm, Eva Stattin och Mattias Wohlén, IVL Svenska Miljöinstitutet

Uppdaterad den