Projektet har haft som syftat att utveckla platsgjutet betongbyggande med ambitionen att öka industrialisering och samtidigt minska klimatavtryck. När baskunskap om betongens egenskaper i färskt tillstånd och under tidiga hårdnandet samt under uttorkningsprocessen nyttjas fullt ut kan hantering på byggarbetsplats tydligt optimeras. Följande förtjänster ligger inom räckhåll: ökad effektivitet, minskad tidsåtgång, ökad säkerhet, minskad kostnad samt minskad energiförbrukning och CO2-utsläpp.

Resultatet från projektinsatsen visar på stor potential att vidareutveckla det industrialiserade platsgjutna stombyggande. Förutsättningen är att de allra senaste rönen inom digitaliseringsteknik kombineras med expertkunskap om materialteknik och produktionsteknik. Klimatfrågorna är självklart en naturlig del i utvecklingen. Det bedöms att det inte finns något hinder att tillämpa projektresultaten och de metoder som utvecklats i framtida demonstrationsbyggande. Projektgruppen ser fram emot framtida satsningar inom området!

Digitalisering av industrialiserat platsgjutet betongbyggande, viktiga erfarenheter:

 • Nyckelparametrar för betongs härdning är svåra att korrekt följa upp i full skala och prognoser av dessa kan vara osäkra. Eftersom utförare lyfter fram dem som kritiska i stomdriften, måste de behandlas mer noggrant och trovärdigt i framtiden.
 • Materialindata till matematiska modeller i prognosprogram bör vara framtagna exakt för den betong som ska levereras. Känsligheten hos prognoserna i planeringsskedet bör studeras med hänsyn variation av förhållanden under och efter gjutning (temperatur, vind etc)
 • Det finns ett stort värde om mätning och uppföljning på bygget direkt kan utgöra stöd för kommande gjutetappers genomförande och kan lagras i företagens erfarenhetsbibliotek för framtida bruk. Lösningar bör utvecklas för enkel, automatisk kommunikation till personal.
 • Generell optimering av stomdriften är fullt möjlig med dagens teknik och prognosprogram. Optimering kan ske för kostnad, tidsåtgång (effektivitet),
  produktivitet och klimatavtryck. De analyser som utfördes i projektet för aktuell stomlösning visar på intressanta utfall. Teknik för visualisering finns tillgänglig
  genom utveckling av ett antal prototyper.
 • Stämphantering och formtryck (områden av vikt vid stombyggande) synes kunna modelleras och hanteras på ett mer korrekt sätt än vad som är fallet idag. Här erfordras försök och nyutveckling av modeller.
 • Att trådlös teknik och digitalisering generellt utgör en av hörnstenarna i framtidens stombyggande är en självklarhet. On-line mätning säkerställer att
  kriterier uppnås och att resultat från prognoser i planeringsskedet kan kalibreras och justeras. Registrerat värdet innebär den sanna informationen – basalt för att undvika strukturella skador samt för att möta det självklara målet om god arbetsmiljö, hög säkerhet och nollvision beträffande olyckor.

Projektledare: Mats Emborg, LTU och Betongindustri

Uppdaterad den