Artificiell intelligens (AI) är ett begrepp som omfattar en mängd olika tekniker för att öka förmågan hos en maskin att efterlikna mänskligt beteende. Teknikerna används sedan en tid tillbaka i många olika tillämpningar inom näringsliv och offentlig sektor.

AI bedöms ha stor förmåga att effektivisera och förbättra många funktioner i vårt samhälle. Denna rapport är en förstudie med syfte att belysa på vilket sätt AI används idag i samhällsbyggandets processer, påvisa potential för AI i sektorn samt ge förslag på satsningar och initiativ som behövs för att öka AI-implementeringen bland samhällsbyggnadssektorns aktörer.

Förstudien är genomförd genom ett antal intervjuer med olika aktörer inom sektorn, en omvärldsspaning och två öppna workshoppar, som genomfördes under hösten 2019. Resultatet har sedan sammanställts, analyserats och redovisas i denna rapport.

Arbetet visar att AI ännu inte tillämpas i någon stor utsträckning i sektorn. Sverige som land ligger generellt efter andra länder, och samhällsbyggandet globalt ligger efter andra sektorer. Det görs tester och implementeringar i mindre skala men exemplen är få och de som finns har inte skalats upp till någon bred användning. Det kan också konstateras att kunskapsnivån är låg i sektorn både i fråga om vilka möjligheter som finns redan idag och om vilken potential som finns i en nära framtid. Kunskapen om hur området bör angripas och vilka insatser som behövs brister också. Särskilt noteras att kunskapen saknas på ledningsnivå i organisationer. Sektorn föreslås därför göra satsningar på kunskapslyft, både inom enskilda organisationer och samlat för sektorn. Ledarskapet för frågorna behöver utvecklas och tillgång till specialistkompetens inom AI måste säkerställas. Tillgången till data är också central för att få igång AI på bredden och därför rekommenderas bland annat satsningar på gemensamma öppna databaser och delningsplattformar. Goda exempel och lösningar finns också att hitta i andra sektorer och i andra länder, vilket behöver fångas in genom utökade kontakter och samarbeten.

Uppdaterad den