Etikprövning är relevant för smarta hus eftersom hälsotrenden och andra utvecklingslinjer inom området smarta hus förutsätter insamling och bearbetning av känsliga personliga data, och/eller vissa former av övervakning. Frågorna kring etikprövning är av central betydelse för alla F&U projekt rörande smarta hus.

Bakgrunden till projektet är att GDPR lämnar en del utrymme till de enskilda medlemsländerna att precisera sina regleringar avseende forskning. För svensk del är det emellertid långt ifrån klart hur man avser att använda etikprövning, utöver att man kan skönja en allmän strävan från lagstiftarens sida att i utökad utsträckning förlita sig på just det instrumentet för att säkerställa etiska aspekter av forskning.

För forskningen om smarta hus har det nyssnämnda stor betydelse. I det här forskningsprojektet arbetar man med ett exempelfall från KTH som involverar etikprövning. Exempelfallet genomgår en etikprövning för att testa de metoder som då kommer till användning, och för att kartlägga vad som faktiskt kan och bör gälla. Det här är en viktig uppgift i det medellånga perspektivet eftersom det kommer att dröja innan reglering och praxis är helt utvecklad. Fram tills dess kommer många forskare och forskargrupper att behöva konfrontera de frågor som testet adresserar.

Konkret innebära arbetet inventering, anpassning och dokumentation av metoder som kan användas för etikprövning av smarta hus. Med i projektet är bland annat
professor Sven-Ove Hansson, expert på etikprövning; professor Peter Wahlgren, en av Sveriges främsta experter på rättsinformatik; samt professor Cecilia Magnusson
Sjöberg, som lett många av de utredningar som föreslå reglering av forskning utifrån GDPR.

Uppdaterad den