Övriga sommarveckor är kansliet delvis bemannat varför du lättast når oss per mejl via info@smartbuilt.se.

Om du har frågor som rör ansökningar, rapportering av projket etc kontakta Formas via smartbuilt@formas.se.

Nästa nyhetsbrev kommer den 19 augusti.

Trevlig sommar!

Uppdaterad den