Projektledning

Projektet har letts av av Jeanette Sveder Lundin, Skanska, tillsammans med Martin Erlandsson, IVL och Kajsa Byfors, Svensk Betong

Digitala miljöberäkningar - komplement och fördjupning är ett av projekten som har genomförts i programmet inom ramen för det tidigare fokusområdet Livscykelperspektiv.

Tidigare arbete inom fokusområdet fokuserade på att utveckla stöd, testa och utvärdera hur digitala miljöberäkningar för byggnadsverk kan göras så effektivt som möjligt. Detta projekts främsta syfte är växla upp nyttan med detta pågående utvecklingsarbete, förstärka den internationella utblicken samt påverka det internationella standardiseringsarbetet. Visionen är att integrera LCA i sektorns informationsstrukturer och processer. Arbetet har delats in i en rad delprojekt som genomförts av de medverkande organisationerna. Delprojekt redovisas i egna rapporter. Det innebär att man dels fokuserat på att tillgängliggöra lösningar som ökar branschen möjligheter att nyttja det digitala formatet för EPD:er som utvecklats i tidigare projekt. Dels att genomföra" Proof och Concept" för olika informationsflöden och lösningar, där man också nyttjat tidigare arbeten. Projektet har samverkat internationellt främst via projektdeltagarnas medverkan i pågående standardiseringsarbete samt genom samarbeten och dialog med projekt som driver utvecklingen på andra marknader.

En del av projektet syftade till att att fördjupa kunskapen om hur indata till LCA kan fås från en digital modell eller kalkylmjukvaror. Slutsatser från projektet bekräftar att indata från olika system, i olika skeden av byggprocessen, fungerar att koppla ihop med LCA-programvaror. För att kunna automatisera och säkerställa kvalitén på indata från kalkylen eller modellen krävs dock ett standardiserat arbetssätt. Det krävs också en automatiserad hantering av digitala EPD:er. Något som vidareutvecklas inom ramen för andra projekt inom Smart Built Environment.

Andra delprojekt kunde med hjälp av CoClass som gemensamt klassificeringssystem använda och koppla ihop information från olika programvaror; mängder från modeller, miljödata och LCA-beräkningar. Resultatet bekräftar potentialen i denna utveckling och stärker behovet av att vidareutveckla detta. Olika programvaror, även LCA-mjukvaror, kan kommunicera genom att klassificera objekten på ett gemensam och standardiserat sätt. Dock krävs ytterligare utvecklingsarbete och implementering för att skala upp arbete, inte minst att öka dialogen mellan olika intressenter som är i behov av att nyttja ett standardiserat arbete.

Projektet har bidragit till det internationella standardiseringsarbetet genom att resultaten från projektet spridits och inkluderats i utvecklingen av nya standarder. En så kallad EPD Editor har tagits fram för att underlätta överföring av EPD-information, som idag finns i pdf:er, till det digitala och maskinläsbara format som tagits fram i tidigare Smart Built Environment projekt. Det digitala formatet har också realiserats via InData Working Group, en internationell samverkansgrupp som bland annat driver på utvecklingen av digital miljöinformation.

Att fortsätta arbetet och att ta till vara på den utveckling som har påbörjats i branschen är av stor vikt för att nå visionen om att integrera LCA i sektorns informationsstrukturer och processer.

Uppdaterad den