Anders Sjelvgren gd Boverket.

- Boverket vill ta en större och mer ledande roll i det här arbetet. Vi kan tillsammans med många andra aktörer skapa en helt digital informationshantering av bygglov i landet och göra det möjligt att öka takten i bostadsbyggandet. Sverige behöver en hållbar, rättvis och förenklad samhällsbyggnadsprocess. I dag uppfattar många byggherrar och medborgare att det är krångligt, tar för lång tid och att reglerna inte är lika i hela landet. Nu vill vi ta det här arbetet i mål och ta fram en digital helhetslösning som underlättar bostadsbyggandet under lång tid framöver, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Ansvar för helheten behövs

Boverket anser att samhällsbyggnadsprocessen i dag är fragmenterad och att ingen har ansvar för helheten.

- Vi ser därför behov av att ta fram en heltäckande bild av hur en ”svensk modell” för utbyte av samhällsbyggnadsinformation ska se ut och vilka behov av förändring som finns framöver, säger Frida Jonsson, tillförordnad uppdragsägare på Boverket.

Det handlar om att göra den information som behövs tillgänglig digitalt för att exempelvis söka ett bygglov eller fatta beslut om en detaljplan. Då behövs information om vad som gäller och vad vi förväntas ta hänsyn till och den informationen ska vara möjlig att söka upp och lätt att använda. Myndigheter, företag och enskilda ska så långt det är möjligt ha tillgång till samma information.

- Det här är ett långsiktigt arbete som måste ske tillsammans med många aktörer, inte minst Lantmäteriet är en viktig strategisk partner, säger Frida Jonsson.

Boverket menar att det finns några områden som är särskilt viktiga att se över. Det är att:

  • rollerna mellan staten, regioner och kommuner behöver anpassas till det arbetssätt som digitaliseringen medger och ansvarsfördelningen behöver regleras tydligare
  • det krävs att vi ser över hur processer och strukturer kan moderniseras för att bättre stödja de krav och behov som finns i dag
  • befintliga regelverk främjar en digital samhällsbyggnadsprocess.

Slutrapport: Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

Texten är hämtad från boverket.se

Uppdaterad den