Under hösten startar det strategiska projektet Digitala Tvillingar i Samhällsbyggnadsprocessen, inom temaområde Informationsinfrastruktur. Projektet är en förstudie med syfte att ge en tydlig bild av nuläget kopplat till begreppet digital tvilling inom samhällsbyggnadssektorn. Projektet pågår mellan november 2020 och mars 2021. Projektet ska bland annat:

  • Kartlägga större initiativ rörande digital tvilling i Sverige och internationellt.
  • Ge exempel på olika tillämpningar av digital tvilling i samhällsbyggandet
  • Ge exempel på tillämpningar som bidrar till samhälls- och affärsnytta
  • Identifiera om branschgemensamt initiativ behövs för att ytterligare stärka utvecklingen inom området

Projektet syftar också till att ge vägledning och inspiration till sektorns aktörer, såväl offentlig sektor med kommuner och myndigheter som näringslivet och akademin.

I augustinumret av Smart Built Environments nyhetsbrev efterlyste vi deltagare till en referensgrupp. Intresset var stort, men vi saknar representation från arkitekter och projekterande tekniska konsulter. Referensgruppens uppgift kommer framförallt vara kvalitetssäkring och branschförankring av resultat från kartläggning, definition och rekommendation för fortsatt arbete. Kompetensmässigt bör man vara del av samhällsbyggnadssektorn och med fördel arbeta med digitaliserings- eller utvecklingsfrågor. Omfattningen blir ungefär tre möten.

Välkommen med din anmälan! Mejla direkt till projektledaren Andréas Ask.

Uppdaterad den