Två av de nya projekten tillhör temaområde Informationsinfrastruktur. Ett av dessa projekt är en förstudie om digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen. Projektet ska bidra med en överblick över digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen. Projektresultatet ska framförallt utgöra ett beslutsunderlag för eventuell uppstart av en större strategisk satsning inom området digital tvilling inom samhällsbyggnad.

Det andra nystartade projektet inom temaområdet är Kraftsamling - AI i samhällsbyggandet. AI är ett strategiskt område för sektorn och bedöms ha stor potential att med digitalisering driva den förändring som sektorn är i behov av. Projektet är en större kraftsamling för att engagera viktiga parter i förändringsarbetet. Projektet bygger vidare på rekommendationer från den förstudie om AI i samhällsbyggandet som tidigare genomförts inom programmet.

Kunskapsspridning och lärande i fokus för nya projekt

Även temaområde Kunskap och kompetens kompletteras med två nya strategiska projekt. Projektet Kunskapsspridningen premisser tar sin utgångspunkt i svårigheten att nå ut med kunskap från programmet bortom de samverkade aktörerna och skapa genomslag och förändring på en bredare front i sektorn.

Det andra projektet inom temaområdet handlar om Microlärande. Syftet med projektet är att med hjälp av mikrolärande öka kunskapen om digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn, genom att både sprida generell kunskap inom området och resultat från projekt inom Smart Built Environment, på ett sätt som blir lättillgängligt och kan spridas till en bred målgrupp.

Goda exempel på innovativ upphandling

Nu är andra strategiska projektet inom området Värdekedjor och affärsmodeller igång. Det omfattar en omvärldsanalys inom det strategiska projektet ”Strategi för att möjliggöra upphandling av "oprövade" system”. Det syftar till att överföra kunskap om goda exempel gällande upphandling till den svenska samhällsbyggnadssektorn, där fokus ligger på andra värden än enbart lägsta pris. Projektet ska samla in framgångsrika exempel på nationell och internationell nivå inom samhällsbyggnadsbranschen samt andra branscher. Ett antal fördjupade beskrivningar av utvalda exempel och intervjuer kommer dessutom att genomföras med personer som representerar olika delar av värdekedjan samt olika branscher. För att säkerställa relevans för branschen kommer en referensgrupp att tillsättas som bistår med inriktning och perspektiv på insamlad information, samt i urval av fördjupade exempel och analys. Projektets resultat kommer att ge den svenska samhällsbyggnadsbranschen en inblick i hur andra relevanta branscher och länder arbetar för att stimulera utveckling av nya lösningar. Projektet startas omgående och planeras vara slutförd i slutet av januari.

Kontakta projektledaren Linus Malmgren för mer info eller läs mer om projektet här.

Uppdaterad den