Uppkopplad byggplats är ett testbäddsprojekt om digitalisering av byggandet med huvudsakligt fokus på byggplatsens planerings-, produktions- och försörjningsprocesser, som är finansierat av Vinnova och drivs som ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment. Uppkopplad byggplats är också en plattform för att testa och utvärdera olika digitala tillämpningar, med ambitionen att skapa goda exempel på den uppkopplade byggplatsen. Projektet drivs i samverkan mellan ett ganska stort antal bygg- och IKT-aktörer, med stöd från akademin genom Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet, och med IQ Samhällsbyggnad som koordinator. Projektet startade i december 2017 och pågår till december 2021. Mer information finns på www.uppkoppladbygg.se

Martin Rudberg samtalar med moderatorn Fredrik Bauer under programkonferensen

Vad gör ni i Uppkopplad byggplats?

– Vi testar olika typer av digital teknik ute i faktiska byggprojekt. Testbäddsverksamheten är organiserad i fem testbäddsprojekt med delvis olika inriktning, bland annat säkerhet, miljö, effektivisering, integrerad planering och modellbaserat byggande. Varje testbäddsprojekt har testbäddsvärdar som leder arbetet med testerna och ser till att byggarbetsplatser finns tillgängliga för att genomföra och utvärdera testerna. De som är värdar för testbäddsprojekten är NCC, Skanska, Peab, Cementa, Lindbäcks Bygg och BoKlok, men totalt har vi över 50 organisationer som har varit och är inblandade i testerna från såväl bygg- som tekniksidan, i bred bemärkelse. Hittills har vi 27 olika tester som har genomförts eller pågår. Och testerna berör allt från sensorer ingjutna i betong, till uppkopplade hissar, till planeringssystem, till spårning av material och maskiner, till objektidentifiering och AI för att undvika tillbud och olyckor.

Vad har ni hittills lärt er inom projektet?

– Vi, och framför allt de deltagande företagen, har lärt oss massor. Dels på detaljnivå om olika tekniker, dels på en övergripande nivå om hur organisationer kan ta sig an en digital transformation. Detaljerna kan handla om vilka sensorer som funkar i en viss miljö, om hur man bör trimma algoritmer i en AI-applikation för att ge önskvärt resultat, hur man kan bygga upp en snabb och robust uppkoppling på en byggarbetsplats, hur man skapar API:er för att koppla ihop olika informationssystem med mera.

– Det övergripande handlar mycket om att man måste få förståelse för digitaliseringens tre delar: tekniken, processförbättring och transformation, men också för att man måste agera både på kort och lång sikt. På kort sikt måste man våga satsa och testa digital teknik baserat på verkliga behov. Till detta behöver man på ett systematiskt sätt att följa upp testerna så att man lär sig teknikernas möjligheter och brister, samt bygger upp den digitala förmågan inom respektive organisation. Denna kunskapsuppbyggnad ger sedan förutsättningar för att bygga upp ett eco-system av duktiga parters och för att förändra och effektivisera processer, samt att påbörja en digital transformation. I detta måste man ha en långsiktighet och vara medveten om att digitalisering handlar om en långsiktig investering. I en sådan investering måste man vara beredd på att det krävs en del kapital för att komma igång, men om man inte tar denna investering nu kommer man troligtvis att hamna på efterkälken och bli frånsprungen längre fram.

Du nämner eco-system och samverkan, hur tycker du att samverkan inom projektet har fungerat?

– Förvånansvärt bra. Det har etablerats samarbeten på många plan och ett delande av kunskaper och erfarenheter som är mycket mer långtgående än vad vi hade vågat hoppas på. Det gäller samarbete mellan byggföretagen, mellan teknikföretagen, mellan bygg- och teknikföretag, mellan företagen och akademin och även inom akademin. Det känns lite som om vi inom projektet har skapat en digitaliseringsrörelse som nästan är som ett självspelande piano, där många av de drygt 50 aktörerna ser värdet av att jobba tillsammans kring många av digitaliseringens delar, även om de så klart är konkurrenter inom sina kärnverksamheter.

Vad händer framöver?

– Tester ute i projekten kommer att pågå fram till och med våren 2021. Parallellt med det försöker vi från akademin att dokumentera så mycket som möjligt och sammanställa erfarenheter och kunskaper som man kan hämta från testerna. Sedan kommer resterande del av projekttiden att fokusera på att dra övergripande slutsatser och kunskaper kring projektet som vi hoppas kan vara till nytta för att ”AB Byggsverige” skall kunna accelerera sin resa mot en digital transformation. Vi jobbar också för att skapa förutsättningar för fortsatt finansiering, så att ”arvet” efter Uppkopplad byggplats kan förvaltas och drivas vidare till nytta för branschen.

Hur har ni påverkats av Corona?

– Vi har påverkats en del i termer av att vissa tester har tappat lite fart och att en del har fått skjutas lite på framtiden, men på det stora hela har inte den negativa påverkan varit så stor. Däremot har det uppstått en del positiva "spin-offer" där man ser att den digitala tekniken skapar förutsättningar på många olika plan. En spin-off från de digitala teknikerna i testerna har bland annat medfört att några projekt har kunnat ha arbetsledning på distans via digitala hjälpmedel och virtuella modeller skapade av punktmoln från bildmaterial av pågående bygge. Vi hade aldrig fått förståelse för hur digitaliseringen kan skapa denna typ av möjligheter om det inte varit en pandemi.

Uppdaterad den